Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 116

102
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
[P 41a-2] ulu cÀmiè mÀ-teúaddem kiremitli imiş baèdehu birgili dervîş ÀàÀ taèmîr ü termîm idüp dürr-i beyø-ÀsÀ münevver olÿp serÀpÀ úurşÿm ile pÿşîde etmiş lÀkin óaremi
yoúdur şÀhrÀh üzre vÀúiè olmaàile teng maóaldedir ÀmmÀ ùaşra ãoffalar vÀrdr ve minÀre-i serÀmedi cÀmièin ãolunda vÀúiè olmuşdur minÀre úapÿsunuñ ãolunda iki Àdem úaddi
bÀlÀda bir beyÀø mermer-i òÀm üzre tÀrîhi bÿdur beniye hÀõe’l-cÀmièu’ş-şerîf sulùÀnu’l-èarÀbî ve’l-èacem keyúÿbÀd bin keyòusrev ibn-i klçarslan sene sitte ve sittîn ve sebèa
mie memdÿd olÿnmuşdur ÀmmÀ óÀlÀ bÿ cÀmièiñ taèmîri tÀrîòi úble úapÿsu üzre müõehheb ve celî òaùù ile böyle kitÀbet olunmuşdur tÀrîò-i manôÿm ènÀyet erdi çün min èndi
bÀrî idüp taèmîrini bir pîr-i fÀnî Àñad dervîş ÀàÀ hem-nÀm olÿpdur bilÀd içinde birgi hem mekÀn duèÀs düşdü şeyòiñ Àña tÀrîò Àña taèmîr ideñ emr-i ilÀhî sene 1088 ve bÿ
şehirde bÿndan ÿlÿ cÀmiè-i úadîm yoúdur ùÿlen ve èarøan yüz Àltmş ÀyÀúdr ve bir yÀn úapsu ve bir úble úapsu vÀr ve úara úaê cÀmièi ùarz- úadîm bir küçük cÀmièdir ÀmmÀ
àÀyet muãannaèdr ve úubbe-i laùîfi úurşÿmludur ve bÿ şehirde böyle kÀşî-i çîn ile mebnî minÀre-i mevzÿn- muãannaè yoúdur kim üstÀd mühendis ùaşrasndan zh zh ve bÿrmÀ
bÿrmÀdr tÀ úadeó-i cÀm- cem-miåÀle vÀrnca girih girih bir minÀre-i zîbÀdr zamÀn- ezÀn olduúda mü’eõõinan- òoş-elóÀn ãadÀ-y óayya èale’ã-ãalÀy bülend dÀvÿdî ãavt-
òazîn ile óayya èale’l-felÀó ezÀn- iõèÀn ehl-i îmÀna ãgÀ ve ièlÀm iderler ve òareminde Àbdest óavø içre fevvÀreleri vÀr kim nÿş iden fevrî óayÀt bÿlÿr ve eyle şÀzrevÀndr kim
zirve-i aèlÀya pertÀb idüp bÀrÀn- raómet gibi zemîne raómet nisÀr olÿr ve òareminiñ cÀnib-i erbaèasnda medrese ve dÀrü’l-óadîå hücreleri vÀrdr ve bÿ óarem serÀpÀ tÿrÿnc ve
limon ile müzeyyer olunmuşdur Àndan cÀmiè-i yeşil èimÀret mÀ-teúaddem mevlevîóÀne imiş maóallesinde cÀmiè olmÀmaú ile cÀmièe münúalib etmişler ÀmmÀ yine yÀn
ãoffalar ve miórÀb ùaraf ùabaúalar yine
1...,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,...180
Powered by FlippingBook