Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 115

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
101
[P 41a-1] şehrinde büyük bir ktlk ve pahallk olduğundan bu şehirden Msr’a gemilerle hayli zahire yardm yapldğ için Msrllarn bu şehre hayr dua etmeleri nedeniyle
günden güne mamur ve şen olmaktadr. (…) tarihinden sonra savaş yaplmakszn Âl-i Osman’dan padişahn eline geçmiştir, zira kalesi yoktur. Doğudan batya Bursa şehri gibi
kestane dağnn eteklerinde kurulmuş, geleni gideni çok olan bir ticaret şehridir. Buras da Manisa gibi Aydnoğullarnn mülkündendir ve Manisa bu şehrin kuzeyindedir. Arala-
rnda Kzlca Musa Dağ vardr. (…) merhale yerdir. Ve on yedinci İklim-i örfiden kabul edilmiştir. Anadolu Eyaletinde Aydn Sancağ paşasnn tahtdr. Mamur ve şen bir
vilayettir. Paşann hass sekiz yüz krk yedi bin akçedir. Ama adil bir şekilde beşyüz asker ile elli bin kuruş toplayp sefer eder. Ve hükmü altnda zeamet
539
erbab yirmi üç’tür.
Timar erbab ise sekiz yüz krk alt bin’dr. Bunlar da kanun üzre cebelüleriyle
540
birlikte üç bin silahl asker olur, vilayet beylerinin bayrağ altnda sefer ederler. Alay beyi ve
çeri baş vardr. Şehir beş yüz askerlik mevleviyyettir. Zamanmzda Rumeli kazaskerliğinden azlolunmuş Dahkî (…) Efendi hazretlerine arpalk olarak ihsan olunmuştur. Ken-
dilerinin inci gibi yazlmş mektubu ile bu şehirde kaymakam olan Yusuf Efendi’ye gelip mahkemede misafir olup şehri seyre çktk. Bu mevleviyyet yllk adalet üzere yirmi
bin kuruş toplayan kutlu bir mevleviyettir. Mollann hükmü altnda olan sancak kazalar toplam 14’tür. Evvela Tire kazas. Nahiyesi dört kazadr; Fevâne Kazas, Büyük
Bergos, Küçük Bergos ve Maden Kazas. Bu dört tarafndaki kazalar ile toplam on sekiz kazadr. Ama sancak kazalar şunlardr: Öncelikle Bayrdr Kazas, Birgi, Sart,
Balyambolu, Keles, Güzelhisar, Köşk, Sultan Hisar, Nazl, Arpas, Amasiye, İnegöl, Alaşehir ve vakf kazalardr. Bu kazalarn tamamnda (…) bin parça öyle şen köy, kasaba
ve şehirlerdir ki gayet zengin ileri gelenleri ve halk vardr. Şeyhülislam, nakîbüleşraf,
541
sipahi kethüdayeri ve yeniçeri serdar vardr. Bu şehir toplam altmş sekiz mahalledir.
Toplam yüz adet büyük saray vardr ve diğer hanedanlarn tamam bağ, bahçe ve gülistanlk kiremit örtülü mamur, süslü eski sanatla inşa edilmiş evlerdir öyle ki Manisa bina-
larndan daha şirindir. Bu şehrin toplam yüz krk dört cami ve mescidi vardr. Otuz alt’s mükemmel süslü ve mamur sultan camisi gibi camilerdir. Cemaati en fazla olan çarş
içindeki çok sanatl imar edilmiş olan Yeni Cami’dir. Büyük kubbesi kurşunludur ve minaresi gayet zarif ve düzgündür. Dş sofalarnda alt adet damarl sütunlar üzerinde mi-
neden kubbeler vardr. Gece gündüz cemaatten yoksun değildir.
539
Geliri yirmi bin ile yüz bin akçe arasnda olan dirliklerdir. Eyalet merkezlerinde oturan üst düzey yöneticilere (hazine ve tmar defterdarna, sancaklardaki alaybeylerine, kale
dizdarlarna, divan kâtiplerine vs.) verilirdi.
540
Tmar ve zeamet sahiplerinin sefer srasnda yanlarnda götürmekle mükellef olduklar askerlere verilen isim.
541
Osmanl devletinde seyyidlerin ve şeriflerin doğum ve vefat kaytlarn tutan ve işleriyle ilgilenen müessesenin idarecisi.
1...,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,...180
Powered by FlippingBook