Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 107

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
93
[P 36a-2] Zamannda halk dört frkaya böldü. Bunlardan biri ulema, biri sipahi, biri sanatkâr, biri de ziraatç idi. İstahr
512
şehrini genişletip taht edindi. Adl ü dad
513
ederken
kendisine cinler musallat olup tanrlk iddia etmeye başlad. Ve yeryüzünde bulunan padişahlar kendisine bağlad. Lakin bunu kabul etmeyen Ad oğlu Şeddad,
514
oğlu ile
Dahhak’ kalabalk bir asker ile Cemşid’in üzerine gönderip, Ayasuluk’da devirerek mağlup ettiler. Cemşid’i testere ile ikiye bölüp, dünya halk onun kötülüklerinden kurtulmuş
oldular. İnatç Cemşid’in kabri uzun bir mezardr. Ayasuluk halk burada gömülü olduğunu söylerler. Günah söyleyenin boynuna:
“El-keõõÀbu min yeteóaddiåi bi külli mÀ semièahu.”
515
Bu şehrin havas ve suyu gayet ağr olduğundan atlar ve eşekleri stma tutar. Amma, eski zamanlarda havas ve suyu gayet güzel imiş. Bu şehir yazm srasnda iki idari
birim ile ilişkilendirilerek yazlmştr. Şehri Aydn sancağna bağl, kalesi ise Sğla sancağ hududu olarak kaydedilmiştir. Zirai mahsullerinin önemli ve bol üretilen kalemlerin-
den biri kenevir keteni ve tohumudur. İçinde develer gezse kenevirin yüksekliğinden at ve katr görünmez. Bu derece yüksek kendir yetişir. Yer yer bağ ve bahçeleri vardr.
Allah mamur eyleye. Burada tandklarmz ile vedalaşp, yanmza aldğmz yoldaşlarmzla bat istikametinde Ayasuluk ovasnda yarm saat yürüdük.
HARAP BODRUM ŞEHRİ:
516
İlk asrlarda büyük bir şehir imiş. Harap halini yazmaya kalkşsak, harabelerin ifade edilmesinin bir faydas yoktur. Ve meşhur olmayann belirtilmesinde anlam çkarc
olmayan nesnelerin övülmesinin uzatlmasnda sknt vardr. Yaz kalabalğ olmasn diye bu Bodurine şehrini, ykk durumda bulunan büyük binalar seyretmekle yetindik:
“Külli şey’in hÀlik illÀ vechehü.”
517
ayetinin manasn düşünerek, parmak srp şaşrdk ve hayran kaldk. Eski zamanlarda Ayasuluk şehri ile bu Bodurine şehri birbirlerine bitişik imiş. Amma bu Bodurine şehri-
nin dağlarnda içinde deniz gibi adam gezse kaybolur. Burada bulunan çeşit çeşit mağaralar, saraylar ve devdehhanelere insan hayran kalr. Hala bu viraneler içinde bir büyük
havuz vardr dünya halk toplanp hücum ederek suyunu taşmaya kalkşsa denizde damla kadar eksilmez. Kesme taştan ona on bir havuzdur. Belde halk tlsml olduğunu söy-
lerler. Bu havuzun yaslandğ yüksek dağ üzerinde, Bodurine Kalesi; Kahkaha-var bir müstahkem kaledir. İçinde Ayasuluk ve Kuşadas şehirlerinin çobanlar barnr. Mamur
imaret yoktur, fakat dört yannda Ayasuluğ’a bağl kasaba görünümünde köyler bulunmaktadr. Bu harap şehirden bir saat batya yürüyüp, geniş ovada iki saat güney istikame-
tinde giderken
512
İran’n Fars Eyaletinde bulunan tarihî bir şehir.
513
Adalet ve doğruluk.
514
Hûd Peygamber zamannda yaşamş, Yemen’deki Âd kavminin hükümdar.
515
Yalanc her duyduğunu konuşan kimsedir.
516
Bugünkü Efes antik kenti.
517
Kur’ân, Kasas, 88; “Onun yüzü (zat)ndan başka her şey helak olacaktr.”
1...,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,...180
Powered by FlippingBook