Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 105

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
91
[P 36a-1] mezar. Sğla diyar baştanbaşa bunlarn fethi olduğu için, Sğla vilayeti derler. Kalenin doğusunda Aydnoğullarndan Şah İsa ve Şah Mehemmed Bay ve Şahbeği Bay
ve Şah Kerrâr Bay ve binlerce sultan ziyaretleri var, zira büyük bir şehir ve kadim bir yönetim merkezi idi. Ve kadim zamanda bu şehre akan su kemerleri kalenin doğu tarafnda
Kisra saraynn kemerleri
493
gibi görünen büyük eserlerdir. Onlarn yaknnda Dahhak- Mari
494
denilen uzun bir mezar bulunmaktadr. Amma baz tarihlerde Acem’de Kave-i
Ahenger
495
elinde katledilip Acem’de yattğn yazarlar. Amma Yunan tarihlerinde “Dahhak’n oğullar babalarnn murdar leşini Ayasuluğ’a getirip, defnedip mezarnn üzerine
Dahhak’ tasvir etti” derler. Gerçekte uzun bir mezar üzerine beyaz bir mermerden heybetli bir adam tasvir edilip, omuzlarna Dahhak’n mübarek olmayan başn srr şekilde
birer ejderha kellesi yerleştirilmiştir. Ve “Dahhak- Mari’nin omuzlarnda bu ejderhalarn bulunmasnn sebebi şeytandr” diyerek, kara kayadan bir siyah kara yüzlü ve kör
gözlü kanatl melek görünümünde bir hilekar şeytan tasvir etmişler ki, görenin gülmekten akln başndan alan gülünç bir eşkaldir. Amma bu şeytan seyretmek için gelenler taşa
tutup, binlerce yldan beri attklar taşlarla bir gözünü çkarmşlar. Allah bilir o gözü çkaran da İsmail adl biri ola. Bu kadar zamandan beri taşlara lanet kalkan olmakla kol,
kanat ve ayaklarndan bir vücudu kalmamştr. Allah bilir, Mekke’de Mîna pazarnda yetmiş bin hacnn recm taşlarn atmas bu şeytan tasvirine de isabet etmiş gibidir. Ve bu
şeytan tasviri Ayasuluk’da Dahhak mezar önünde ayaklar altnda kum gibi yatar. Dahhak’n pek çok tarihte yine bu yerlere yakn ayrntl hikayesi anlatlmaktadr. Ancak adil
bir kimse idi. Şeytan aşçbaşs olup, Dahhak’n iki omuzlarndan öpüp, omuzlarndan birer ylan peyda olup, nafakalar birer adam beyni idi. Bu hal ile nice günahsz halk krp
kamç ile döverek zulme başlad. Sonunda Feridun
496
zamannda demirci Kave tarafndan katledildi. Taberi tarihine göre, Nuh oğlu Sam silsilesine bağldr. Sonradan putperest
olup, Nuh Peygamber dine davet edip, kabul etmeyip bin yl ömür sürüp padişah olmuştu.
Sihirli kadeh sahibi Melik Cemşid’in mezar ki büyük bir padişah idi: Bin sene ömür sürüp, yedi yüz yl padişah oldu. Bu dünyada üç bin adet sanat eseri inşa etmiştir.
Bunlardan biri Ayasuluk’daki üç yüz kubbeli ve bin kurnal hamamdr. Hala bina kalntlar mevcuttur. Ve çadr, gözlük, sabun, siyah barut, şeytan talimi, hayasz şarap ve
binlerce sanayi çeşidi eşyalarn bu Cemşd icat etmiştir. Ve ilimden bahsetmek, silah dizmek, ipek imal edip rengarenk boyamak, hayvan derisini tabaklayp kürk imal etmek,
dalgçlk yaptrp denizden inci çkarmak, şehirleraras yol yapmak, kireç ve üstübec
497
yakmak, misk, öd
498
, gülab
499
reyhan, kalyemisk ve enva çeşit triyat, nefir, zurna, davul
ve kiriş yapmay bu Cemşid başlatmştr.
493
Kisra, Nuşirevân'n adaletle hükmettiği saraydr.
494
İran'n Pişdadiyan sülalesi hükümdarlarndan biridir.
495
Dahhâk’n zulmüne karş halk ayaklandran İranl meşhur demirci.
496
Pişdadiyan sülalesinden altnc hükümdar olan İranl meşhur padişah.
497
Boyaclkta kullanlan zehirli, bazik kurşun karbonat.
498
Öd ağac. 2. Bu ağacn kylmş parçalarndan yaplan tütsü.
499
Gülsuyu.
1...,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,...180
Powered by FlippingBook