Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 101

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
87
[P 35b-1] Benzeri meğer Karadeniz sahilinde Sinop Câmii’nin minberi ola. Ve mihrabn iki tarafndan cami duvarnn iç yüzünde, üç tarafnda üç adam boyu yükseklikte celî
hat ile altn ve lacivert silu
451
ile ve gayr çeşit çeşit boyalar ile “Esmâ’ü’l-Hüsnâ” yazlmştr. Çepeçevre “Feth-i şerîf” yazlmştr. Ve çeşit çeşit okunmas zor kûfî hatlar kaleme
alnmştr. Aydnlatlmş mihrap üzerine:
“İnnallÀhe ve melÀ’iketehÿ yuãallÿne èalennebiyy.”
452
ayeti yazlmştr. Ve bu câmi içinde iki müezzin sofalar üzerinde bulunan müezzin mahfilleri ahşaptr, fakat her biri birer kâmil usta elinden çkmş olup, var kuvvetleriyle ve
tam ihtisas ve vukufla ortaya koymuşlar. İki adet mahfil her biri şaşlacak kadar tuhaf sanat eseridir. Ve bu câmiin sağ ve solunda alttaki iki sofa padişahlara mahsustur. Sağ
tarafndaki “Hazret-i Risâletpenâh”n hrka-i şerîfi sofasdr. Bu iki sofann şebeke kafesleri birer çeşit Fahrî oymas gibi oyulmuştur ki, dünya ressamlar çizmekten acizdirler.
Ve bu câmiin dört yannda pencereleri yoktur. Ancak câmi dört tarafndaki billûr ve necef
453
ve moran camlardan ve yedi kap üzerindeki şebeke kafeslerden giren şkla aydn-
lanr. Birkaç cam hrka-i şerîf sofas üzerindedir. Amma Hrka-i Şerif Âsitâne-i Sa‘âdet’de Hazine’dedir. Burada sadece sandukas vardr. Uğurlu sayldğ için ziyaret edilir.
Ancak bu camide Hazret-i Osman hattdr diye herkesin ziyaret ettiği bir kûfî “Kelâm- Kadîm” vardr. Bu câmiin hareminde olan mermer döşeme başka bir diyarda yoktur.
Sadece Msr’da Berkûkiyye Câmii’nde varmş. Öyle parlak ve cilâl haremdir ki, adamn yüz rengi görünür. Amma câmiden olduğu için ayakkab ile gezilmez. Haremin şaşaa-
sndan adem oğullarnn gözü kamaşr, güya İskender’in aynasdr. Bu haremin dört tarafndaki sofalar üzerinde çeşit çeşit süslü direkler var. Birkaç depremden yklmş. Bu
parlak haremin tam ortasnda bir büyük abdest havuzu vardr. Bu dahi ince işlemeli sanat eseri bir Hanefî havuzudur. Ve bu haremin üç kaps var. Sol taraftaki kapdan içeriye
on beş basamak yüksek taş merdiven ile çklr. Bu mutluluk kapsnn üzerinde beyaz mermer kitabeler içinde celi hat ile şu âyet-i şerîf yazlmştr:
“İnne lil mütteúîn fî cennÀti
ve èuyÿn.”
454
Ve bu âyetin altnda:
“SelÀmun èaleykum bimÀ ãabartüm fenième èuúbÀ’d-dÀr.”
455
yazldr. Ve haremin sağ kapsndan aşağ, şehre on ayak, yine ham mermerden merdiven ile inilir. Bu kapnn kemeri üzerinde bu câminin tarihi yazlmştr ki tarihi budur:
“BismillÀhiraómÀnirraóîm
Bi-inşÀi hÀõe’l-cÀmiè es-sulùÀnu’l-aèøam
MÀlikü rúÀbi’l-ümem
Es-sulùÀnu’l-islÀm ve’l-müslimîn
451
Krmz veya mavi renkli kök boya.
452
Kur’an, Ahzâb, 56; “Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygamber’e salât ederler.”
453
Küfe civarnda Necef kentinde çkarlan ve yüzük, tespih, satranç taşlar yapmnda kullanlan kymetli bir taştr.
454
Kur‘an, Hicr, 45:”İman getirenler cennette güvence altndadrlar.”
455
Kur‘an, Ra‘d 24: “Sabretmenize karşlk selam size, yurdun sonu ne güzel! (derler).”
1...,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,...180
Powered by FlippingBook