C
M
y
k SAyFA 1
MAYıS / HAZİrAn 2013
SAYı: 157
G
azete, dergi, radyo ve televiz-
yonların; özetle tüm kitle ileti-
şim araçlarının temel görevi
haber vermektir. Medya, çevrede, ül-
kede, dünyada olayları, olup bitenleri,
gelişmeleri kitleye ulaştırmak, gelişmeler-
den haberdar etmekle yükümlüdür. Tabii
bunun yanında başka işlevleri de vardır.
Ancak ana ürün haberdir. Haber verme-
yen kitle iletişim aracı, moda ifadeyle
medya, görevini yapmıyor demektir.
Bu haberleri veriş biçimine gelince,
her medya kuruluşunun bir genel yayın
politikası vardır. Haberler de bu politika-
lara göre şekillenir. En ideali haberi yalın
vermektir. Hiçbir şey eklemeden, çıkar-
madan; olayları düz bir ayna gibi yansıt-
mak. Eğilimi ne olursa olsun illaki,
olmazsa olmaz kural;
“haberi vermek-
tir”.
Okuyucu, dinleyici, izleyicinin mut-
laka bilgilendirilmesi gerekir.
İşte burada İstanbul Taksim’de mey-
dana gelen
“Gezi Parkı”
olayını, bütün
dünya televizyonları birinci haber olarak
verir, gazetelerin birinci sayfalarında yer
alırken bizim medyamız maalesef fasul-
yenin faydalarından bahsetmiş, binlerce
kişinin ilgilendiği haber yok sayılmıştır.
Açık bir ifadeyle
medyamız
(birkaç TV ve
gazete hariç)
sınıfta kalmıştır.
Zira eği-
limi, değerlendirmesi ne olursa olsun tel-
evizyonlar, radyolar bu haberleri vermeli,
gazeteler yazmalıydı.
Televizyonlara görevlerini hatırlatan iz-
leyiciler, gazeteleri de almayarak güven-
sizliğini göstermiştir.
Bir taraftan sosyal
medya karşısında eriyen yazılı basın
diğer yandan okuyucusunun da güvenini
kaybederek intihar etmektedir.
Çeşitli kampanyalarla 5 milyon 122
bin 974’e kadar tirajını yükselten, hatta
ilk günlerde hiç gazete okumadığı halde,
bu olayları öğrenmek için gazete almak
suretiyle tiraj artışına katkı sağlayanlar,
aradıklarını bulamadığından yazılı ba-
sına küsmüştür. 60 bin artışla yukarıdaki
rakama ulaşan toplam tirajda ilk haftanın
düşüşü 27 bin 397’dir. Düşüş devam et-
mektedir.
Gazete haber için alınır. Televizyon
haberle izlenir. Medya görevini hatırla-
mazsa onları da kimse hatırlamayacaktır.
A.Oğuzhan KAVAKLI
Medya
sınıfta
kaldı
EÜ Kordon Kanı Bankası ile EÜ Homogreft Bankası güçlerini birleştirdi
7 TÜrKİYE BİrİnCİlİğİ AlDılAr, övgÜYÜ DE KuTlAMAYı DA HAK ETTİlEr
Mezuniyet maratonu başladı
Y
ıllArDır birincilikleri Ege’ye ta-
şımayı alışkanlık haline getiren
gençler bu yılda geleneği sür-
dürdü. Üniversiteler Halk Dansları Şen-
liği ve Yarışmaları’nda 2 birincilik,
Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Ya-
rışması’nda 5 birincilikle toplam 7 ku-
payı Ege Üniversitesi’ne taşıyan
topluluk üyesi gençler rektör Prof. Dr.
Candeğer Yılmaz’ın takdirini kazandı.
Prof. Dr. Yılmaz başarılı gençlere EÜ 55.
Yıl Kış Bahçesi’nde bir yemek vererek
bütün öğrencileri teker teker kutladı.
Başarı belgelerini rektörle birlikte rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Silkü
verdi. EÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı’na (SKS) bağlı topluluklar-
dan olan, halk danslarında 2 Türkiye bi-
rinciliği alan “Türk Halk Dansları
Topluluğu”nun yanı sıra “Türk Halk Mü-
ziği Topluluğu” da En İyi Solo Ses, En
İyi Solo Saz, En İyi Kırık Hava, En İyi
Çalgılarla Toplu İcra ve En İyi Klasik
Koro dallarında 5 ödülün sahibi oldu.
rektör Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, Ege
Üniversitesi’nin son yıllarda bilimsel ba-
şarılarının yanı sıra sanattaki başarıları
ile de gurur duyduğunu söyledi.
7’de
SKS’ye bağlı toplulukların hepsinin ayrı ayrı başarılarından söz eden
Prof. Dr. Yılmaz,”Her öğrencimiz aidiyet ve sorumluluk duygularıyla çabalayarak
Ege’yi bir marka haline getirdiler.Hepsiyle de ayrı ayrı gurur duyuyorum” dedi.
Rektör Prof. Dr. Yılmaz’ın 7 kupa sevinci
Türkiye’nin ilkhücre
ve dokumerkezi
T
ürkiye’de
2004 yılında
faaliyetine başlayan “Ege
Üniversitesi Kordon Kanı
Bankası” ile 1992 yılından beri faali-
yetlerini sürdüren “Ege Üniversitesi
Homogreft Bankası” güçlerini ve
tecrübelerini birleştirdi; Türkiye’nin
ilk hücre doku merkezi olma özelli-
ğine sahip “Ege Üniversitesi Kordon
Kanı Hücre ve Doku Merkezi” açıldı.
Sayfa 15’te
Ege’de deri kanseri
taraması yapıldı
Ege Üniversitesi Dermatoloji
Anabilim Dalı Dermato-Onkoloji
Ünitesi’nde ücretsiz deri kan-
seri taraması yapıldı.
15’te
600 bin
otistik
için
ümit ışığı
e
ge
Üniversitesi Rektörlü-
ğü’nde, Rektör Pof. Dr. Cande-
ğer Yılmaz ile Anadolu Otizm
Vakfı Başkanı Dr. Burhan Özfa-
tura ve Başkan Yardımcısı Nüvit
Uyar tarafından imzalanan pro-
tokolle; Türkiye’deki otizmli ol-
gulara tedavi, eğitim ve izlemle-
rinde bilimsel ve sosyal olarak
en gelişmiş olanakları sağlamak
amacıyla çalışmalar yapılacak.
Yurt çapında 600 bin civarında
otistik için pilot uygulamalar
gerçekleştirilecek.
Sayfa 18’de
2012-2013 eğitim öğretim yılı "Ortak Sembolik Mezuniyet Töreni" 55. Yıl Kampüs Tören Şölen Alanı’nda gerçekleştirildi.
Sayfa 13’te
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24