Kalem Gazetesi 162. Sayı - page 1

C
M
y
k sayFa 1
KASIM 2013
SAYI: 162
E
E
gE
Üniversitesi’nde göbek
çukurundan girerek tek de-
likten bir hastanın rahmini
alan Prof. Dr. Fatih Şendağ ameliyata
başladığında Rektör Prof. Dr. Candeğer
Yılmaz, Prof. Dr. Şendağ’ın yanındaydı.
70 dakika süren başarılı operasyonun
sonunda ilk tebrik Rektör Prof. Dr. Yıl-
maz’dan geldi. Amerika’da ameliyatı
canlı yayında izleyen 5 bin jinekolog bu
başarıyı alkışlayarak övgüler yağdırdı.
O
pErasyOnu
Türk he-
kimler EÜ Kadın Hastalık-
ları ve Doğum Anabilim
Dalı Konferans Salonu’nunda, dünyanın
85 ülkesinden gelen Dünya Jinekolojik
Endoskopi Kongresi katılımcıları Was-
hington’da kongre merkezinde anında
canlı yayınla izledi. Operasyon ayrıca
internet üzerinden tüm dünyada iz-
lendi. Prof. Dr. Şendağ meslekdaşlarının
sorularını da cevaplandırdı.
T
T
ürkiyE’dE
gerek tek de-
likten laparoskopi uygula-
maları, gerekse tek delikten
robotik cerrahi uygulamaları ilk defa
Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Anabilim Dalı’nda, yine Prof. Dr.
Fatih Şendağ tarafından gerçekleştiril-
mişti. Ege Üniversitesi’nde gerçekleşti-
rilen “tek delik robotik ameliyatlar”
dünyadaki ilkler arasında yer alarak
dünyaca saygın dergilerde yayınlandı.
r
r
ObOT,
cerraha daha ince
hareketleri, büyük ustalıkla
yapabilme imkanı veriyor.
Zor ameliyatlar robotla kolaylaştırılabi-
liyor. Kapalı ameliyat olamayan bir
hasta açık ameliyat olması gerekirken
robot yardımıyla kapalı ameliyat olabi-
liyor. Bu teknik kadının hızla iyileşmesi,
işine-evine erken dönmesi nedeniyle
“kadın dostu operasyon tekniği” olarak
kabul ediliyor.
Sayfa 3’te
E
gE Üniversitesi Kanser
Araştırma Merkezi tarafın-
dan düzenlenen “18. Ege
onkoloji günleri” bu yıl “onko-
lojide nanotıp Uygulamaları
Kursu” ve “Uluslararası Kanser
nanotıp Sempozyumu” olmak
üzere iki başlıkta gerçekleştirildi.
SEMPozYUM HAbERlERi
SAYFA 4’TE
Onkolojide nanotıp
uygulamaları
t
UzAY TEKnolojiSi
RoboTiK
CERRAHiDE
Son noKTA
Türkiye’de ve dünyada ilk kez tek delikten robotik cerrahi ile rahim alınması
operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Fatih Şendağ (soldan dördüncü) ve ekibi.
1
3
rakamı uğursuzmuş! Kim
demiş? 13’le biten bir yılın so-
nuna geldik. 13’ün uğursuzlu-
ğunu görmedik. Hele Ege Üniversitesi
açısından 2013’ün verimli, başarılı ve
de çok uğurlu bir yıl olduğunu mutlu-
lukla ve hayranlıkla izledik.
Çok uzağa gitmeye gerek yok.
Dönün bakın 1-2 ay öncesine;
hemen
hemen her hafta bir fakültenin, bir
yüksek okulun düzenlediği uluslar-
arası etkinlikler,
robotik cerrahide ba-
şarı üzerine başarı,
ilkler ve tekler
listesinde lif teknolojisinden deri tek-
nolojisine uzanan başarı çizgisi ve
bu başarıya sayın rektörümüzün jesti;
muhteşem bir bina.
Ülkemizin dört
bir yanına dağılmış kazı ekiplerinden
alınan başarılı sonuçlar.
Bütün Türki-
ye’de bir başarı simgesi, bir bilim
markası haline gelen EBİLTEM’in
dünyaya uzanan eli ve teknolojideki
vazgeçilmezliği; üniversite-sanayi iş-
birliğindeki başarılar,
Eczacılık’ta
Ege’yi bilimin merkezi haline getiren
“Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Pro-
jesi”,
İlaç Geliştirme ve Farmakokine-
tik Araştırma- Uygulama Merkezi’nin
(ARGEFAR) ürüne dönüşen çalışma
ve işbirliği faaliyetleri,
Su Ürünleri Fa-
kültesi’nin İzmir’i de ilgilendiren çalış-
maları ve dünya literatürüne eklediği
yeni canlılar,
Fen Fakültesi’nin diğer
dallarla birlikte doğal yaşama katkı-
ları;
İletişim Fakültesi’nde ödüllerle
süslenen bir yıl...
... Ve Ege Üniversitesi Rektörlü-
ğü’nün kente, ülkeye, insanlığa hiz-
meti: İşbirliği protokolleri, say say
bitmez...
Ege Üniversitesi’nin bu ayki başarı
bilançosuna gelince, sadece yazımın
üzerindeki haberi okumanız dahi ye-
terli olacaktır. Ancak ben yine de bir-
kaç örnek vermekle yetinmek
istiyorum.
Evet... Prof. Dr. Fatih Şendağ’ın ba-
şarısına, bütün dünya ile birlikte biz de
şapka çıkardık.
Ege Üniversitesi’nin bir
çok alandaki “öğreticilik” vasfından
söz etmeye gerek duymuyorum. Zira
bunu herkes biliyor.
Onkolojideki na-
notıp uygulamaları “nanoteknoloji”
deki gelinen noktanın da bir göster-
gesi.
Göğüs Cerrahisi’nde kapalı ameli-
yatla akciğer kanseri tedavisi uzun süre
konuşulacak bir başarı.
Ayakları kesil-
mek üzere Ege Üniversitesi’ne gelen
hastaların yürüyerek hastaneden çık-
masını sağlayan hekimi de alkışlamaz-
sak haksızlık olur.
Organ nakli konusunda her ekibi ayrı
ayrı kutlamak gerek. Ah şu organ bağışı
konusunda da insanlar biraz daha du-
yarlı olsa...
Eğitim, Edebiyat, Ziraat ve Mühen-
dislik Fakültemizin bilimsel etkinlikleri
üniversitenin kentle de bütünleşmesini
sağlıyor. Ege’ye neden “HALKIN ÜNİ-
VERSİTESİ” dendiğinin sırrı da her-
halde burada saklı.
Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu da Rektörümüz
Sayın Prof. Dr. Candeğer Yılmaz’ın ifa-
desiyle “Bilimi ve birikimi, halkın hiz-
metine sunma” gayreti içinde.
Şimdi söyleyin bana lütfen 13 ra-
kamı uğursuz mu, uğurlu mu?
A.Oğuzhan KAVAKLI
Bilim dünyası
yine Ege'yi
konuştu
18. EGE ONKOLOJİ GÜNLERİ
t
Nanoteknoloji
yeni ufuklar açıyor
t
S
empozyuma gösterilen ilgiden
çok memnun olduğunu söyle-
yen EÜ Kanserle Savaş Araştırma
ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.
Dr. Haydaroğlu, “Yurtdışından çok
değerli isimler bizle tecrübelerini
paylaşıyorlar, öğrencilerimiz ve bu
alanla ilgilenenler de sempozyuma
yoğun ilgi gösteriyor” dedi.
Dünya, Prof. Dr. Şendağ’ı alkışladı
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...20
Powered by FlippingBook