C
m
Y
k SAYFA 1
1
milyondan fazla satan ‘Şu Çıl-
gın türkler’ kitabı başta olmak
üzere, Çanakkale’den Cumhu-
riyet yıllarına uzanan çalışmalarıyla
türk milletinin gönlünde taht
kuran, tiyatro ve edebiyat dünyası-
nın duayen ismi turgut Özakman
83 yaşında hayata veda etti. Özak-
man’a, ege Üniversitesi tarafından
“fahri doktora” payesi veril-
mişti. 2006 yılında ege Üni-
versitesi prof. dr. yusuf vardar
kampüs kültür merkezi’nde
“milli mücadele” konulu konfe-
rans veren turgut Özakman, “bu
eseri, 1950 yılından beri derledim.
Anılarımdan yararlanarak hazırla-
dım” diye konuşmuştu.
Sayfa 25’te
eylÜl 2013
sAyı: 159
RObOTİK CERRAHİ
7’DEN 77’YE şİfA DAğıTıYOR
E
gE
Üniversitesi Tıp Fakülte-
si’nde robotik cerrahi yönte-
miyle hem başarı hem de
yaşam kalitesi yükseldi. EÜ Tıp Fa-
kültesi Üroloji Anabilim Dalı, robotik
teknolojiyi kullanarak Türkiye’de
üçüncü, kamu hastanelerinde ilk kez
bir çocuk hastayı ameliyat ederek
büyük bir başarıya imza attı. Üniver-
site hastaneleri içinde robotla ilk
çocuk ameliyatı yapılan Ege Yıldırım
(13) sağlığına kavuştu.
Sayfa 5’te
Doku iyileştirici
serummucizesi
m
olEkülEr
olEkülEr
Biyoloji
Uzmanı Dr. Julio Reinecke;
kas yaralanmaları, eklem-
kıkırdak lezyonları, diz eklemlerine
ait problemler ve kemik iliği ödemi
tedavisinde geliştirdiği doku iyileşti-
rici serum hakkında Ege Üniversi-
tesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek-
okulu (BESYO) Toplantı Salonu’nda
konferans verdi.
Sayfa 13’te
Agora’da Osmanlı
seramikleri
İ
zmİr'İn
kent merkezindeki
tarihi hazinesi Agora'da kaz-
dıkça yeni eserler gün ışığına çı-
kıyor. Çevresindeki binaların
yıkılmasıyla genişletilen kazı ala-
nında yapılan yeni kazılarda, Avrupa
ve Anadolu'da üretilen, 17, 18 ve
19'uncu yüzyılda bu bölgede yaşa-
yanların kullandığı seramik tabak ve
kaplar ortaya çıktı.
Sayfa 9’da
Son 20 yılda tıp, 200 yıllık mesafe kat etti
i
zmirli eyüp sultan Ay-
lar’dan insanlık dersi...
doğuştan görme engelli
olan 23 yaşındaki genç tür-
kiye’de bir ilke imza atarak
korneasını bağışlama kararı
aldı. gerekçesi ise göz ya-
şarttı: “eğer hayatınızda
hiç ışık yoksa ona ka-
vuşmanın ne demek
olduğunu çok daha
iyi bilirsiniz.”
ege Üniversitesi
devlet türk musikisi
konservatuvarı’ndan bu
yıl mezun olan eyüp sul-
tan Aylar, korneasını ba-
ğışlama kararını prof. dr.
sait eğrilmez’in deste-
ğiyle verdi.
Sayfa 7’de
prof. dr. sait
eğrilmez
bir
konser
29
organ
bağışı
Sayfa 2’de
Karanlıktayım ama
görmeyen bir insana
ışık olabilirim
‘‘
’’
gÖrenler duyArsız dAvrAnınCA
gÖrmeyenler korneAsını bAğıŞlıyor
Arkanızda mutlu insanlar bırakın...
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kavaklı yazdı
6
8
lif teknolojisinden
deri mühendisliği’ne
Çılgın Türk’e veda...
ege Üniversitesi fAhri doktorA ÜnvAnı sAhibi, “Şu Çılgın tÜrkler”
kitAbıylA bÜyÜk beğeni toplAyAn yAzAr turgut ÖzAkmAn vefAt etti
5. CUMHURİYET VE
ATATÜRK GÜNLERİ
E
gE
Üniversitesi tarafından her
yıl geleneksel hale getirilen
“Ege Üniversitesi Cumhuriyet
ve Atatürk Günleri”nin beşincisi 21
Ekim – 11 Kasım 2013 tarihleri ara-
sında gerçekleştirilecek. Üç hafta bo-
yunca Ege Üniversitesi’nin çeşitli
birimlerince 85 etkinlik düzenlenecek.
Kalem Gazetesi özel bir sayı yayımlaya-
cak. Her tarafta Cumhuriyet’in fazilet-
leri ve büyük önderimiz Atatürk
anlatılacak.
“Bütün ümidim gençliktedir.
(1919)” diyen ,
“Gençler! Benim gele-
cekteki emellerimi gerçekleştirmeyi
üstlenen gençler! Bir gün memle-
keti sizin gibi, beni anlamış bir gen-
çliğe bırakacağımdan dolayı çok
memnun ve mesudum.
(1937)
söz-
leriyle gençlere güvenini ifade eden;
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün yön-
leri uzmanların ağzından aktarılacak.
Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi Bölümü Başkanı Doç. Dr.
Hasan Mert’in yönetiminde bölümün
öğretim elamanlarının katkılarıyla ha-
zırlanacak “Kalem Özel Sayısı” geçmiş
yıllarda olduğu gibi yine, milli eğitimin
her kademesinde okuyan gençler için
kaynak teşkil edecek.
Ege Ajans (Ege Üniversitesi Haber
Ajansı) imkan nispetinde hemen
hemen her etkinliği medyaya taşıyarak
üniversite ile toplumun kucaklaşma-
sını sağlayacak.
“Ege Üniversitesi Cumhuriyet ve Ata-
türk Günleri” kampüs dışına da taşa-
rak, bölgede eğitim ve öğretimini
sürdüren meslek yüksekokullarında
gerçekleştirilecek konferans, seminer,
panel, sempozyum, sergi, belgesel ve
diğer etkinliklerle Türk gençliği,
Ata’sını bir defa daha anmanın mutlu-
luk ve gururunu yaşayacak…
Ayrıntılı progrAm
20, 21, 22 ve 23. sAyfAlArdA...
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...32