163.Sayı EgeArt Eki - page 1

C
M
Y
K SAYFA 1
E
gE
Üniversitesi (EÜ) tara-
fından bu yıl beşincisi dü-
zenlenen Uluslararası
EgeArt Sanat Günleri törenle baş-
ladı. EÜ Atatürk Kültür Merkezi
Yunus Emre Salonu’nda gerçekleşti-
rilen törene İzmir Valisi Mustafa
Toprak, EÜ Rektörü Prof. Dr. Cande-
ğer Yılmaz, EÜ rektör yardımcıları,
EÜ genel sekreteri, Akbank İzmir
Bölge Müdürü Kayhan Beyhan, EÜ
senato üyeleri, sanat ve iş camiası-
nın önde gelen isimleri ile İstanbul
ve İzmir’den sanatseverler katıldı.
Açılış sunumunu eski TRT spikerle-
rinden Aytaç Kardüz yaptı.
Rektör Prof. Dr. Candeğer Yılmaz
“Hem sanatçılar hem bunu düzen-
leyen bizler bir tek karşılık bekliyo-
ruz. İzleyicinin gözündeki pırıltı.
Başka hiçbir şey beklemiyoruz.
Bundan sonraki çalışmalarımız için
bizim en büyük itici gücümüz bu
olacak” dedi.
EgeArt’ın nasıl doğduğuna deği-
nen Prof. Dr. Candeğer Yılmaz “Ege
Üniversitesi eğitim ve araştırmaya
özen gösteren, bunu yaparken ulus-
lararası belgelerle kanıtlamayı gele-
nek haline getirmiş, toplumsal
sorumluluklarının farkında olan 58
yaşında bir üniversite. Eğitimin; kül-
tür, sanat, spor ile bezenmediği, bir-
leştirilmediği, içselleştirilmediği
zaman eksik kalacağının farkında-
yız. Bu duygular ve bu ilkeler bize
hocalarımızdan devredilen öğretiler.
Bulduğumuz her salonu, her yeri
sanat ve kültür eserleriyle birleşti-
rip, Ege Üniversitesi ailesinin sürekli
günlük yaşamının içine ekliyoruz.
Bu birikim ve enerji paylaşımı Ege-
Art Sanat Günleri biçiminde ilk kez
İzmirliler’in huzuruna büyük bir sa-
natçı katılımıyla çıkmıştır. Bu gün
bunu beşinci kez gerçekleştiriyoruz”
diye konuştu.
EgeArt’ın tanımlanmış ve tescil-
lenmiş bir marka olduğunu
söyleyen Prof. Dr. Yılmaz
“EgeArt; Ege Üniversite-
si’nin sanata bakışını, sa-
natı yorumlayışını, eğitimi,
ahengi ve estetiği birlikte
değerlendiriyor. EgeArt
gençleri ustalarla buluştu-
rarak hayatı daha iyi plan-
lamalarını, Türkiye’ye,
bölgeye anlatma olgusu-
dur. Sanatın toplumsal kat-
kısı tartışılmaz bir olgu.
Sanat o kadar büyük bir
olgu ki; hangi ülkede, hangi
devirde, hangi gelenekte,
hangi inançta olursak ola-
lım insan ruhunun derinliklerinde
buluştuğu tek evrensel dil” şeklinde
konuştu.
“SANATI İZMİRLİLER’İN AYAĞINA
GÖTÜRMEK İSTEDİK”
Ege Üniversitesi’nin sanata bakış
açısından bahseden Prof. Dr. Yılmaz,
“Biz sanatı hem bilim hem de teknik
olarak algılıyoruz. Çünkü önünde en
büyük coşkuyla durduğumuz resim-
ler altın oranın uzantıları. Dolayı-
sıyla bizim akademik yaşantımızla
birebir örtüşüyor sanat. Yaratıcı
Çocuk Çalıştayı bu yılki sanat günle-
rinin ayrıcalıklı bir başlığını oluş-
turdu. Tüm sanatçılarımızı İzmir’in
22 ayrı noktasında İzmirliler’in aya-
ğına götürmek istedik. Hem sanatçı-
lar hem bunu düzenleyen
bizler adına bir tek karşı-
lık bekliyoruz. İzleyicinin
gözündeki pırıltı. Başka
hiçbir şey beklemiyoruz.
Bundan sonraki çalışmala-
rımız için bizim en büyük
itici gücümüz bu olacak”
diye konuştu.
5. Uluslararası Ege Art
Sanat Günleri’nin spon-
soru Akbank adına konu-
şan Akbank İzmir Bölge
Müdürü Kayhan Beyhan,
“Akbank Türkiye’nin kül-
tür sanat hayatına ve top-
lumun sosyal yaşamına
katkıda bulunan misyonuyla hare-
ket ediyor. Yerel ve evrensel mirasın
korunması, sanata ve sanatçıya des-
tek olmak her zaman en önemli de-
ğerlerimiz arasında yer alıyor.
Bankamız bu çerçevede pek çok
önemli projeye imza atarak öncülük
ediyor” dedi.
İzmir Valisi Mustafa Toprak, “De-
ğerli Rektörümüz sanat dünyasında
bizi sanat yolculuğuna çıkardı. O
sözlerden sonra sanat adına bir şey-
ler söylemek yanlış olur. Tüm sanat-
çıları yürekten alkışlıyorum. Bu
kapsamda akademik çalışmaları ya-
nında, sanatı yaşamın ayrılmaz bir
parçası olarak gören ülkemizin ve
ilimizin önemli ve en köklü üniversi-
telerinden Ege Üniversitemiz’in dü-
zenlemiş olduğu 5. EgeArt Sanat
Günleri açılış töreni vesilesiyle bu-
rada bulunmaktan ben de büyük bir
memnuniyet duyuyorum. Sanat
günlerinin kültürel etkinlik olması-
nın yanı sıra İzmir’in ve ülkemizin
tanıtımı açısından da önemi çok
büyük. Emeği geçen tüm sanatçıları
ve sanat dostlarını bir kez daha yü-
rekten kutluyorum” diye konuştu.
5. Uluslararası EgeArt Sanat Gün-
leri açılış töreninde, İzmir Valisi
Mustafa Toprak, Akbank İzmir Bölge
Müdürü Kayhan Beyhan, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar
Genel Müdür Yardımcısı Gamze
Ayrım, Bilge Gürman ve Merve Kılı-
çer’e EgeArt Onur Ödülü verildi.
ege Üniversi-
tesi, eğitim ve
araştırma yanında,
birikimlerini top-
luma dönüştüren
yeni bir anlayışla,
yani üçüncü nesil
üniversite olma
anlayışıyla 58. yı-
lına gelmiştir. De-
neyim ve
birikimini hazırla-
yanlara şükran
duymayı asla ihmal etmezken, toplumsal sorumluluk-
larının farkında olarak yoluna devam etmektedir. en
çok üstünde durduğu konular eğitimde ve araştırmada
uluslararası geçerlilikte kalitenin belgelenmesi; eğiti-
min kültür-sanat ve sporla desteklenmesidir. Bu inan-
çla, Levanten köşkleri başta olmak üzere, sahip
olduğu tüm mekanları kültür ve sanat etkinlikleri için
yaygın olarak kullanmaktadır. Bu ilgi ve heves, top-
lumsal yansıma sorumluluğunu hatırlatmış ve bu doğ-
rultuda bu yıl beşincisi gerçekleşecek olan egeart
Sanat günleri etkinliklerini başlatmıştır.
egeart tanımlanmış ve tescillenmiş bir etkinlik mar-
kasıdır. egeart aslında ege Üniversitesi’nin; sanat ko-
nusuna verdiği önemi; sanatı eğitim aracı ve estetik
unsur olarak algılayışını ve asıl özgür yaratım olan sa-
natla güncellenmeyi, gençleri deneyimli ustalarla bu-
luşturarak geleceği kurgulamasına yardımcı olmayı
bölgeye ve ülkeye aktarma olgusudur.
İnsanoğlunun yaşama dair anlam arayışında hem bir
soluklanma durağı, hem de bir araştırma ve algılama
yordamı olan sanat, düşünsel, duygusal, teknik bir faa-
liyet alanıdır ve toplumsal yaşamda önemi tartışılmaz-
dır. Sanat; insanoğlunun doğayla etkileşiminin,
ilişkilerinin yansıtıldığı, anlam ve nitelik arayışının en
güzel sonucu, sanatçı duyarlılığının estetik doruk nok-
tasıdır. Sanat ile uğraşan kişiler yani sanatçılar, yoğun
duygusal ve algısal birikimlerini, kargaşanın ötesinde
yarattıkları ahengin izinde bir yol kavşağında diğer in-
sanlarla paylaşmak için dayanılmaz istek duyar ve
bunu değişik yollarla dışa vururlar. Bu durum, insa-
noğlunun uygarlık birikimine yeni katkılar, kolektif bi-
lincine yeni düşünceler, sanat dünyasına yeni değerler
ekler. Bu evrensel anlatım ve ürünler ortak bir dilde
sanatsal anlatım yoluyla tüm insanları kavrar. Oluşan
ahenk sanatçıyı yeni derinliklere taşıyarak yeni eserler
üretmeye yeni boyutlar keşfetme yolculuğuna çıkarır.
Her biri kendi özgürlüğünde ve özgünlüğündeki
çok sayıda sanatçıyı, akademik sorumluluklarımızı
unutmaksızın, ortak bir sanat ortamında İzmirlilerle
buluşturuyoruz. Bu yılın etkinliklerinde bölge ve ülke-
miz için ayrıcalıklı önemi olan eXPO 2020 önceliği-
miz oldu. Bu yüzden sanatsal anlatım özgürlüğünü
kısıtlamadan, eXPO teması doğrultusunda özgünlüğün
de gerçekleşebileceği “Kıyıda” temasını seçtik. Çağrılı
sanatçıları, tanınmışlıkları yanında İzmir’imizi sanat-
sal boyutuyla da tanıtmak istediğimiz ülkelerden belir-
leme gayreti içinde olduk. Sonuçta, yurt dışından 40
ülkeden, yurt içinden 22 il ve 38 üniversiteden katılan
503 sanatçının eserlerinin 22 farklı merkezde sunul-
duğu sergilerle; eş zamanlı olarak birçok çalıştay, çe-
şitli konserler, sahne performansları, film gösterimleri,
paneller, yarışmalar ve tüm bu etkinliklerin takip edi-
leceği foto-maraton ile çok kapsamlı bir sanat şölenini
sizlerle paylaşmak istedik. Yapılan çalışmaların ve har-
canan emeğin sürdürülebilme ve yenilenme katkısı,
katılımın ve ilginin büyüklüğünce olacaktır.
Organizasyona destek veren, 5. Uluslararası egeart
Sanat günleri’ne ev sahipliği yapmanın onurunu bi-
zimle paylaşan tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşek-
kürlerimi sunarım.
Prof. Dr. Candeğer YILMAZ
Ege Üniversitesi Rektörü
30
ARALIK
2013
KALEM
GAZETESİ
ÖZEL EKİDİR.
5. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri resmi törenle sanatseverlerle buluştu
Açılışta Ernesto
Vargas Reyes
“Ekidna” isimli
sahne
performansını
sergiledi.
Akbank İzmir
Bölge Müdürü
Kayhan Beyhan
Gamze
Ayrım
İzmir Valisi
Mustafa Toprak
Prof. Dr. Candeğer Yılmaz - Aytaç Kardüz
Prof. Dr. Candeğer Yılmaz - Bilge Gürman - Merve Kılıçer
“Tek beklenTimiz
izleyicinin
gözündeki pırılTı”
egeart
Rektör
Prof. Dr.
Candeğer
Yılmaz
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10
Powered by FlippingBook