Cumhuriyet ve Kazanımları - page 89

87
Cumhuriyet ve Kazanımları
Atatürk’ün İzmir Göztepe Mahallesine Nüfus Kaydı
TÜRK MEDENİ KANUNU
“TürkMedeni Kanunu”, Atatürk devrimlerinin temeli, dinsel hukuk düzeninden laik hukuk düzenine geçişinbelgesi, bir hukuk ve uygarlık anıtı olarak kabul edilmektedir.
Atatürk, 1923 yılında Bursa’dahalka yaptığı bir konuşmada şöyle seslenmiştir:
“Yeni Türkiye, ne zamana ne de ihtiyaca uymayanmecellenin (İslâmHukuk kaidelerinin bir kânunmetin hâline getirilmesi) hükümlerine bağlı kalamaz. En uygar uluslar derecesinde hukuk kuralları-
mızı da iyileştireceğiz. Yüz sene, beş yüz sene, bin sene evvel yaşayanbir toplum için yapılan yasalarla bugünkü toplumu yönetmeye kalkışmak gaflettir, cehalettir.”
Cumhuriyet’in kuruluşu ile yeni bir devlet yapısı oluşturulurken var olan hukuk düzeninin iyileştirilmesi, çağdaşlaştırılması amaçlanmıştı. 1923’de Adalet Bakanlığı bünyesinde, başta “Mecelle” olmak
üzere temel bazı yasaları yeniden düzenlemek üzere hukukçu milletvekillerinden, öğretim üyeleri, yargıç ve avukatlardan oluşan 26 kişilik bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon, İsviçre Medeni
Kanunu’nu Türkçeye çevirerek yeni birmetinoluşturmuştur.
Komisyonunhazırladığı taslak, 20Aralık1925 tarihindeBakanlar Kurulu’ndagörüşülerek kabul edilmiştir. Tasarınıngenel gerekçesi, Adalet BakanıMahmut Esat Bozkurt tarafındankalemealınmıştır.
Bozkurt gerekçede, “Türkiyehalkı, adaletinuygulanmasındakuralsızlıkve sürekli kargaşakarşısındadır. Halkınkaderi belli ve yerleşmişbir adalet esasınadeğil, rastlantı ve talihebağlı, birbiriyle çelişkili
OrtaÇağdinsel hukukunkurallarınabağlı bulunmaktadır. Cumhuriyet, Türkadaletininbukarışıklıktan, yokluktanvepek ilkel durumdankurtarılmasını devriminveyüzyılımızuygarlığınıngereklerine
uyan yeni bir TürkMedenî Kanunu’nunhızla vücuda getirilmesini ve uygulamaya konulmasını zorunlu kılmıştır” dedi.
Tasarı, Meclis Adalet Komisyonu’nda hiçbir değişikliğe uğramadan kabul edilmiştir. Komisyon raporunda, “İsviçre Medeni Yasası”nın uygar ülkelerin en başarılı yasalarından biri olduğu, içerdiği hü-
kümlerin toplumsal ve ekonomik yaşambakımından çağıngereksinimlerini karşılayacak nitelikte olduğu belirtilmiştir.
Tasarı, kısa bir görüşmeden sonra, 17 Şubat 1926 günü kabul edilmiş ve 4 Ekim1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
1...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,...263
Powered by FlippingBook