Cumhuriyet ve Kazanımları - page 80

78
Cumhuriyet ve Kazanımları
Türk Kadınlar Birliği’nin İstanbul’da
Kadınların Milltvekili Seçilme Hakkına Teşekkür - 07 Aralık 1934
CUMHURİYET VE KADIN
Atatürk, Cumhuriyet’in ilanından önce, 2 Şubat 1923 tarihinde, İzmir’de kadınlar için
şunları söylemiştir:
“Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiği-
miz ilgisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı
bir sosyal toplumun, bir organı faaliyette bulunurken, diğer bir organı işlemezse, o
sosyal toplum felçlidir.”
Cumhuriyet devrimleri içinde, kadınlarınerkekler ile eşit toplumsal varlıklar olarak top-
lum içinde yerlerini almaları Atatürk Devrimleri’nin en önde gelenlerinden birisidir.
1926 yılında, Büyük Millet Meclisi tarafından kabulle yürürlüğe giren ve Türk kadın-
larını esaret zincirinden kurtaran Medeni Kanun ile Türk kadınına bin yıl evvel kay-
bettiği hakların iade edilmesinin temeli oluşmuştur. Artık kadın güçlenmeye, kişili-
ğini bulmaya başlamış ve erkeğinin yanında sosyal faaliyetlere katılmaya hazırdır.
Medeni Kanun ile erkeklerle eşit haklara sahipolanTürk kadınına, 3Nisan1930günü
kabul edilen bir yasa “Seçme ve Seçilme” haklarının verilmesi ile belediye seçimlerine
katılma hakkı tanınmıştır.
26 Ekim1932 günü kabul edilen bir yasa ile Türk kadınınamuhtar, köy ihtiyar kurulu
üyeliğine seçilme ve seçme hakkı tanınmış; 5 Aralık 1934 günü yürürlüğe giren bir
başka yasa ile kadın-erkek eşitliği alanında bütün haklar, “KadınlaraMilletvekili Seç-
me ve Seçilme Hakkı” tanınmıştır.
1...,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,...263
Powered by FlippingBook