Cumhuriyet ve Kazanımları - page 69

67
Cumhuriyet ve Kazanımları
Gazi Orta MuallimMektebi ve Terbiye Enstitüsü
TÜRK GENCİ ÜNİVERSİTEDE
6 Haziran 1933 tarihinde, Atatürk’ün direktifleriyle ve çıkan 2252 sayılı yasa ile İstanbul
Darülfünun kapatılarak yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuştur.
1933 yılında yapılan üniversite reformu ile üniversite köklü bir yenileşme hareketi içine
girmiş ve Almanya’daki Nazi yönetiminden kaçan 15 profesör ve uzmanın sığınmacı ola-
rak Türkiye’ye gelmesi ile eğitimde büyük bir fırsat yakalamıştır.
19 Kasım1933 günü yapılan bir törenle açılan İstanbul Üniversitesinde; Emin yerine Rek-
tör, Fakülte Reisi yerine Dekan, Müderrislere Ordinaryüs Profesör, öğretmenlere Profesör,
Müderris Muavinlerine de Doçent denilmesi kararlaştırılmıştır.
Böylece 1933 reformu ile “Fakülte”, “Dekan”, “Rektör” gibi günümüzde kullanılan temel
kavramlar yerleşmiş, bilimsel araştırmalar karışıklık ve rastlantılardan kurtarılarak etkin
bir denetimaltına sokulmuştur.
Atatürk, İstanbul Üniversitesinin açılışı dolayısıyla kendisine çekilen telgrafa şu karşılığı
vermiştir:
“Üniversitenin açılışından çok sevinç duydum. Bu yüksek ilimocağında değerli profesör-
lerin elinde Türk çocuğunun müstesna zekâ ve eşsiz kabiliyetinin çok büyük inkişaflara
mahzar olacağından eminim. Hepinize başarılar dilerim.”
Dört fakülte ile eğitime başlayan İstanbul Üniversitesinin hedefleri şöyle sıralanabilir:
1. Atatürk devrimlerini benimseyen yeni kuşaklar yetiştirmek ve çağdaş uygarlık düzeyi-
ne yükseltmek için yüksek düzeyde insan gücü yetiştirmek.
2. Üniversiteyi köhne düşünce ve inançlardan ayırmak.
3. Darülfünuna göre daha etkin bir işleyiş ve bilimsel çalışma sağlamak, daha yeterli bir
araştırma ve öğretimortamı yaratmak, daha etkili bir denetleme getirmek.
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...263
Powered by FlippingBook