Cumhuriyet ve Kazanımları - page 64

62
Cumhuriyet ve Kazanımları
Karşıyaka Kız MuallimMektebi
MUALLİMMEKTEPLERİ (ÖĞRETMENOKULLARI)
Osmanlı Devleti’nde, kızlar için ilk iptidâiye (ilkokul) ve rüştiye (ortaokul) mektepleri 1858 yı-
lında açılmıştır.
1869 Maârif-i Umûmiyye Nizamnâmesi’nde, ilk ve orta öğretim kız mekteplerine öğret-
men yetiştirmek amacıyla Kız Öğretmen Okulunun açılması öngörülmüştür. Bu amaçla,
26 Nisan 1870 tarihinde “Dârülmuallimât” adıyla İstanbul’da bir öğretmen okulu eğitime
başlamıştır. Bu ilk kız öğretmen okulu, “Dârülmuallimât-ı Sıbyan” (İlk okul öğretmenliği) ve
“Dârülmuallimât-ı Rüştiye” (orta okul öğretmenliği) bölümlerinden meydana gelmektedir.
“Sıbyan” öğretmenliğinin eğitim süresi iki, rüştiye öğretmenliğinin dört yıldır.
1910-11 öğretim yılında, Fatih semtinde, Dârülmuallimât’ın yatılı bölümü açılmıştır. 1913
tarihinde bazı büyük vilayet merkezlerinde de, yeni Dârülmuallimâtlar açıldı. 1916 yılında,
Dârülmuallimât için, yeni bir eğitimprogramı oluşturulmuştur. 1918 yılında çıkan Fatih yan-
gını sonrası, okul Çapa’daki binasına taşınmıştır. 1922 yılındaMilli EğitimBakanlığına bağla-
nan Dârülmuallimât, 1924 tarihinde “Kız Öğretmen Okulu” adını almıştır.
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...263
Powered by FlippingBook