Cumhuriyet ve Kazanımları - page 51

49
Cumhuriyet ve Kazanımları
CUMHURİYET VE LİSE
Atatürk, ülkesinde hedeflediği eğitimanlayışını şu şekilde tarif etmiştir:
“En önemli ve verimli vazifelerimiz Millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur. Bu zaferin
sağlanması için hepimizin tek vücut ve tek düşünce olarak esaslı bir programüzerinde çalışması lazımdır.”
Atatürk, 1923 yılında, Türk Eğitim sisteminin amacını:
“Millî Eğitimin gayesi yalnız hükümetememur yetiştirmek değil, daha çokmemlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, devrimci, olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek
kabiliyette, dürüst, düşünceli, iradeli, hayatta rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir. Bunun için de öğretim programları ve sistemleri ona
göre düzenlenmelidir” şeklinde belirtmiştir.
Cumhuriyet’in kuruluşuyla başlatılan yeni toplumsal yapının amacı, geleneksel toplumyapısına çağdaş bir yön vermek, çağdaş yurttaşlık bilincini kazandırmak ve toplumsal
yapıyı eğitimle oluşturmaktır.
Millî olmaktan uzak olan Cumhuriyet öncesi eğitim kurumlarında ayrı görüşün, ayrı yaşam biçiminin, hatta ayrı çağın insanı yetiştirilmekteydi. 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i
Tedrisat Kanunu’nun kabulü ile Türk Eğitim sisteminde değişim süreci başlatılmış oldu. Öğretimin birleştirilmesi anlamına gelen bu yasa ile yetişen gençler, muasır (çağdaş)
medeniyetlerin seviyesine çıkma şansını yakalayacaklardır.
22Mart 1926 yılında çıkarılan yasa ile ilköğretimokullarının şehir, kasaba ve köylerde gündüzlü-yatılı olarak; ortaöğretimokullarının liseler, ortaokullar, ilk öğretmen okulları
ve köy ilk öğretmen okulları olarak düzenlenmesi hükmü getirilmiştir.
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...263
Powered by FlippingBook