Cumhuriyet ve Kazanımları - page 34

32
Cumhuriyet ve Kazanımları
Ankara İsmet İnönü’nün Oğlu Ömer’le - 23 Nisan 1928
TÜRK GENCİ İLKOKULDA
Toplumsal kalkınma için sağlığın yanı sıra mutlaka çözülmesi gereken sorunların başında
eğitimin yaygınlaştırılması gelmekteydi. Okullaşma oranının yetersizliği ve okuryazar nüfu-
sun azlığı, istenen gelişmişlik seviyesine ulaşmayı engellemekteydi. Cumhuriyetin ilan edildiği
dönemde okuma yazma oranı oldukça yetersiz seviyede idi. Türkiye’nin yüzde 75,8’inin kırsal
kesimde yaşadığı dikkate alındığında bu yetersizlik daha da belirginleşmekteydi.
Eğitim Bakanı Saffet Arıkan’ın Mayıs 1936 yılında, TBMM’de söylediğine göre o yıllarda 40 bin
köyden 35 bininde okul ve öğretmen yoktur. Okulu olan köylerin bazılarında da ilköğretiman-
cak 3 yıl sürelidir. 17 - 29 Temmuz 1939 tarihleri arasında gerçekleştirilen I. Eğitim Şurası’nda
tüm köy ilkokullarında eğitim, 5 yıla çıkarılmıştır.
Değişen anayasaya göre çocukların parasız ilkokula devamı zorunlu hale getirilmiştir. Bu ko-
şullar ve kurallar günümüze dek sürüp gelmiştir.
Cumhuriyet dönemi eğitim politikası, başlangıçta bütün yurttaşları, okuryazar hale getirerek
bilgisizliği gidermek amacını taşımaktadır. Bu nedenle de “Yazı Devrimi” yapılmıştır.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...263
Powered by FlippingBook