Cumhuriyet ve Kazanımları - page 26

24
Cumhuriyet ve Kazanımları
ESKİ EĞİTİM
Türkiye’de alfabe reformu önerileri 19. yüzyıl ortalarından itibaren duyulmaya başlamıştır. Öneriler ikiye ayrılıyordu: Osmanlıca yazısının düzeltilmesini isteyenler, Latin alfa-
besinin kabulünü isteyenler.
Türk yazı dili, kendisinemahsus bir alfabe yerine uzun yıllar boyuncaArapalfabesini kullanmıştı. Arapalfabesi Türk dilinin seslerini ifade etmekten çok uzaktı. Okuyup yazmayı
kolaylaştırmak ve yaymak ve böylece modern eğitim ve öğretimin gerçekleşmesine zemin hazırlamak ancak “Harf Devrimi” ile sağlanabilirdi.
Atatürk, Harf devrimini, sadece kolay okuyup yazma için bir yazı tekniği meselesi olarak ele almamıştır. Lâtin alfabesinden uyarlanan yeni Türk harfleri, Batı Uygarlığına katıl-
ma işini de kolaylaştırmıştır. Bu sayede, yürüteceğimiz ilişkilerimizde Batı medeniyeti ile uyum sağlamada büyük faydalar sağlamıştır.
“Harf Devrimi” aynı zamanda, dilde reform yolunu açmak isteyenlere bir başlangıç, bir dayanak olmuş ve onlara güç kazandırmıştır. Böylece dilde sadeleştirme, Türkçeleştir-
me akımına hız verilebilmiştir.
“Harf Devrimi”, kolay okuyup yazma olanağı sağlamasının yanında okuma alışkanlığını da artırmış ve bu alışkanlığın yaygınlaşmasına zemin hazırlamıştır. Aslında “Harf
Devrimi”nin en önemli yönü, yeni başlayacak olan “Kültür Devrimi”nin temel yapısını oluşturması ve Türk kültürünün gelişmesine imkân vermiş olmasıdır.
Bu sebeple milli benliğimize dönüş açısından büyük bir hamle niteliği taşıyan bu “Harf Devrimi” gerçekleştirilmiştir. 1 Kasım 1928 günü, daha önce Türkçe yazmak için kulla-
nılan Arap harfleri yerine Lâtin esasından alınan harfler, Türk dilinin ses özelliklerini belirten işaretlere de yer verilmek suretiyle Türk harfleri adı ile 1353 sayılı kanunla kabul
edilmiştir. “Harf Devrimi” kavramı yazı dilinde kullanılan Arap harflerinin yerine yeni Türk harfleri olarak tanımlanan alfabe sisteminin kullanılmaya başlanmasını ifade et-
mektedir.
Sene
Okur yazar oranı
1923’ler
% 2,5
1927
%10,5 (1927 resmî sayımlar)
1935
% 20.4 (1935 sayımları)
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...263
Powered by FlippingBook