Cumhuriyet ve Kazanımları - page 252

250
Cumhuriyet ve Kazanımları
TBMM 1. MECLİS
İlk Meclis binası, bir bodrum katı üzerinde yer alan tek katlı, farklı ölçülere sahip dokuz oda ve bir büyük salondan oluşan bir yapıydı. Ön yüzündeki geniş saçakları ve iki
balkonu binaya belli bir görkem ve şıklık veriyordu. Kurtuluş Savaşı sırasında bütün askeri ve politik kararların verildiği bu küçük ve fazla kullanışlı olmayan yapı, 18 Ekim
1924 tarihine dek kullanılmıştır.
İlk Meclis, tek partili sistemolmasına rağmen, idealist ve demokratik bir meclistir. Halkın sosyal yapısı göz önünde bulundurulduğunda, hemen her kesimden, her tabaka-
dan üye meclis çatısı altında görev yapmıştır. İlk meclisin üye sayısı 390’dır. Bu üyeler farklı inanç ve görüşe sahiplerdir. Ancak tüm üyelerin birleştiği tek nokta memleketin
esaretten kurtarılması, bağımsızlığına kavuşturulmasıdır. Zaman içerisinde meclisteki görüş ayrılıkları, gruplaşmalara yol açmıştır. Bu gruplar; “Tesanüt, İstiklal, Halk
Zümresi, Islahat Grubu ve Müdafaa-i Hukuk” grubudur.
TBMM, olağanüstü şartlarınmeclisidir: İlk meclis yasama, yürütme, yargı yetkilerini ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü şartlar nedeniyle kendi bünyesinde toplamıştır.
Yasama yetkisini çıkardığı kanunlar ile kullanan meclis, yürütmeyi bir hükümete veya bakanlar kuruluna vermemiş, İcra Vekilleri Heyeti adıyla bir kurul oluşturarak, ona
bırakmıştır. Ancak meclis, bakanları her an denetleyebilmekte ve gerektiğinde sorgulayabilmektedir. İstiklal Mahkemesi hâkimlerininmeclis tarafından atanması suretiy-
le, meclis yargı yetkisini de üzerine almıştır.
Meclisin temeli fedakârlık esasına dayanmaktadır. İlk Meclisin vekilleri yokluklar içerisinde var olmaya çalışan bir milletin temsilcileridirler. Milletvekilleri, Ankara’ya bin
bir güçlükle gelebilmişlerdir. Çoğunun yatacak yeri yoktur. Meclis Başkanı’nın kullandığı otomobilden başka motorlu araç bulunmamaktadır. Sekiz ay maaşsız çalışan
milletvekilleri, bir yıl sonra 100 lira olan maaşlarının % 20 sini bütçe açığını kapatmak için yine devlete geri vermişlerdir.
TBMM, kahraman bir meclistir, kültür düzeyi yüksek seviyelidir. Çok zor şartlar altında bir araya gelen, memleketin bağımsızlığına kavuşması için gerekirse ölümü göze
alabilen vatansever ve kültür düzeyi yüksek milletvekillerinden oluşmuş bir meclistir. Genç milletvekillerinden oluşmuştur. Yabancı dil bilenlerin oranının yüksek olduğu
seviyeli bir meclistir.
TBMM; inkılapçı ve kurucu bir meclistir. Bu yetkisine dayanarak, egemenliğin kaynağını tek kişiden alıp, millete vermiş, asırlardır süren saltanatı sona erdirmiştir.
Bina günümüzde Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak hizmet vermektedir.
1...,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251 253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,...263
Powered by FlippingBook