Cumhuriyet ve Kazanımları - page 23

21
Cumhuriyet ve Kazanımları
TÜRK TARİH KURUMU
28 Nisan 1930 tarihinde, Türk Ocakları’nın VI. Kurultayı’nın son oturumunda,
Atatürk’ün direktifi üzerine, Afet İnan 40 imzalı bir önerge sunmuştur. Bu önerge-
de Türk tarihini bilimsel olarak araştırmak üzere bir heyet kurulması istenmiştir.
Türk Ocakları, 29 Mart 1931 tarihinde kapanma kararı alınca, Türk Tarih Heyeti,
12 Nisan 1931’de “Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti” adıyla yeniden örgütlenip çalış-
malarına devametmiştir. Kurulan yeni kurumun adı, 1935 tarihinde “Türk Tarihi
Araştırma Kurumu”, daha sonra “Türk Tarih Kurumu” olarak değişmiştir.
Kurumun çalışmaları ile Cumhurbaşkanı Atatürk bizzat ilgilenmiş ve toplantıla-
rına katılmıştır. Atatürk’ten sonra gelen tüm cumhurbaşkanları da bir gelenek
olarak kurumun “Koruyucu Başkanı” olmuşlardır. Atatürk, 5 Eylül 1938’de dü-
zenlediği vasiyetname ile İş Bankası’ndaki hisselerinin gelirinin yarısını Türk Ta-
rih Kurumu’na bağışlamıştır. Kurum, 21 Eylül 1940 gün ve 2/14556 sayılı Bakan-
lar Kurulu kararnamesiyle kamu yararına çalışan dernekler arasına alınmıştır.
Halkevi’nde 1. Tarih Kongresi - 26 Eylül 1934
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...263
Powered by FlippingBook