Cumhuriyet ve Kazanımları - page 187

185
Cumhuriyet ve Kazanımları
SÜMERBANK
Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kuruluş yıllarında, ülkenin tüm
milli kaynak ve iktisadi unsurlarını kullanarak sanayileşme hareketi-
nin daha verimli bir şekilde yürütülmesine gereksinim duyulmuştur.
11 Temmuz 1933 tarihinde, milli ihtiyaç ve menfaatlerimiz paralelin-
de sanayide öncü görevi üstlenebilecek güçlü bir kuruluşa ihtiyaç du-
yulması nedeniyle, adını büyük önder Atatürk’ün koyduğu “Sümer-
bank” kurulmuştur.
“Türkiye’de temel sanayileri kurmak ve yönetmek” amacıyla kurulan
“Kardemir” yanında, “SEKA, Erdemir, Şeker” şirketi gibi ülke sanayii-
nin lokomotifleri doğrudan veya dolaylı olarak Sümerbank’tan doğ-
muştur.
Atatürk, Sümerbank’a neden “Sümer” adını vermiştir? Sümer uygar-
lığı, Yunan uygarlığından en az iki bin yıl öncedir. Atatürk, Sümerlerin
yalnızca tümdinlerin köken kültü olmasını değil, Türklerin Sümer kül-
tüyle bir ilişkisi olduğunu da düşünmüştür.
Bunların yanında bir döneminde 40 tekstil fabrikası ile Türkiye’nin en
büyük tekstil grubunu oluşturan Sümerbank, yarattıklarıyla sadece
ülkemiz uygarlık ve sanayi tarihinde silinmez bir şekilde yerini almak-
la kalmamış, hatta yurt dışında da derslere konu olmuştur. İlk büyük
yatırım Eylül 1935 tarihinde Adana’da kurulmuştur. Bu fabrikanın
inşası için 1932 yılında, Sovyetler Birliği’nden 8,5 milyon liralık kredi
alınmış ve yapının tasarımı tamamen Sovyetlere aittir. Adana Bez
Fabrikası, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kamu yatırımıdır. Sümerbank,
Atatürk’ün ekonomik devriminin mihenk taşıdır. Atatürk’ün, Sümer-
bank Merinos Fabrikası açılışında özetle şunları söylemiştir:
“... SümerbankMerinos Fabrikası, çok kıymetli eser olarak, milli sevin-
ci artıracaktır... Çünkü bu tesisler sadece üretmekle, milli ekonomiyi
kalkındırmakla kalmamakta, yöreyi de baştan başa değiştirmekte,
yeni bir kimlik kazandırmaktadır.”
Yerli Mallar Sergisinde - 10 Kasım 1934
1...,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186 188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,...263
Powered by FlippingBook