Cumhuriyet ve Kazanımları - page 180

178
Cumhuriyet ve Kazanımları
KÖMÜR İŞLETMELERİ
Atatürk, 1937 tarihinde yaptığı TBMM’yi açış konuşmasında, madencilik konusunda
şunları söylemiştir:
“Türkiye’de devlet madenciliği, milli kalkınma hareketiyle yakından alakalı, mühim
mevzulardan biridir... Elde bulunan madenlerin en mühimleri için, üç yıllık bir plan
yapılmalıdır... Ereğli Şirketi’ni satınaldığımızı ve Ereğli Kömür Havzasında rasyonel bir
üretim planının, günümüz meselesi olduğunu biliyorsunuz. Bunun ikmali çabuklaş-
tırılarak, kömür üretimimiz kısa bir zamanda en az bir misli arttırılmalıdır” demiştir.
Yapılacak planlama ile üretimin arttırılmasına dikkat çeken Atatürk, demiryolu ya-
pımı konusunda:
“Zonguldak’a varmış olan hat dahi bu zengin kömür havzasını iç vatana bağlamış-
tır” bilgisini vermiştir. Atatürk’ün dile getirdiği bu strateji ile yabancılara tanınan ay-
rıcalıklar kaldırılmış, madenler millileştirilmiş ve tümyeraltı zenginliklerimizin ulusal
ekonomideki yerleri dikkate alınarak bilimsel bir şekilde ve sistematik olarak araştır-
ma, inceleme ve işletilmelerine yönelik çalışmalara başlanmıştır.
1937 yılında, Etibank Yönetim Kurulu’nun kararıyla “Etibank Ereğli Kömür İşletmesi”
(EKİTAŞ) kurularak üretime geçirilmiştir. 1937-1939 yılları arasında da özel kişilere ait
bazı ocaklar satın alınarak EKİTAŞ’a katılmıştır. 22 Haziran 1938 tarihinde de ülkenin
kömür ihtiyacının karşılanması Etibank’a bir görev olarak verilmiştir.
Kömürü su buharı, hava, oksijen ve hidrojen ile tepkimeye sokarak gaz ürünler elde
edilmiştir.
Zonguldak Sömikok Fabrikası
1...,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179 181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,...263
Powered by FlippingBook