Cumhuriyet ve Kazanımları - page 167

165
Cumhuriyet ve Kazanımları
CUMHURİYET VE SU YAPILARI
1925 yılında, “Sular Fen Heyeti Müdürlüğü”, Bursa, Adana, Ankara, Edirne ve İzmir
Su İşleri Müdürlükleri oluşturulmuştur. Gerek gözlem yetersizliği gerekse ödenek az-
lığı, işlerin beklenen ölçüde gelişmesine imkân vermemiştir. Bu genel müdürlüğün
görevleri arasında sulama, kurutma, taşkın koruma, nehir ulaşımı, su biriktirme ve
dağıtımı önemli bir yer almıştır.
1929 yılında ise ortaya çıkan şiddetli kuraklık ve kıtlık neticesinde o yıl, “Sular Umum
Müdürlüğü” kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk barajı olan, Ankara’ya içme
suyu sağlayan Çubuk-I Barajı’dır. Atatürk’ün talimatıyla 1930 yılında yapımına baş-
lanan baraj, 3 Kasım1936 tarihinde Atatürk tarafından hizmete açılmıştır.
Bunu takip eden dönemde; Bursa’da Gölbaşı Barajı (1938), Niğde’de Gebere Barajı
(1941) inşaatı başlamış, bunları takiben Van’da Sihke (1948), Eskişehir’de Porsuk-I
(1949) barajları inşa edilmiştir. Ayrıca bazı göllerin tanzim projeleri de ele alınmış ve
Isparta’da Gölcük, Van’da Keşiş, Doni ve Ermenis, Denizli’de Işıklı, Manisa’daMarma-
ra ve Ankara’da Eymir gölleri üzerinde bu kapsamda çalışılmıştır.
1939 yılında da Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı olarak “Su İşleri Reisliği” kurulmuştur.
Bu tarihten sonra “Su İşleri”nin önemi çok daha iyi anlaşılmış, su kaynaklarının istik-
şafı, etütleri ve planlamaları ile su ölçümleri yapılmıştır.
1954 tarihinde yürürlüğe giren kanun ile “Su İşleri Teşkilâtının” yetkileri arttırılarak,
Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı, katma bütçeli, tüzel kişiliğe sahip “Devlet Su İşleri Ge-
nel Müdürlüğü” kurulmuştur.
Atatürk ve Çubuk Barajı’nda
1...,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166 168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,...263
Powered by FlippingBook