Cumhuriyet ve Kazanımları - page 153

151
Cumhuriyet ve Kazanımları
Alman Tipi Köprü İnşaatı
CUMHURİYET VE KARAYOLU
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e kalan karayolu mirası; 13.885 km bozuk satıhlı
dar şose ve 4.450 km toprak yol olmak üzere toplam 18.335 km’lik yol ile 94 adet köprüden
oluşuyordu.
Karayolu, 1950 yılına kadar uygulanan ulaşım politikalarında demiryolunu besleyecek, bü-
tünleyecek bir sistemolarak görülmüştür. Ancak karayollarının demiryollarını bütünleyecek,
destekleyecek biçimde geliştirilmesi gereken bir dönemde, Marshall yardımıyla demiryolları
adeta yok sayılarak karayolu yapımına başlanmıştır. ABD’nin Marshall yardımı ile Türk eko-
nomisi üzerinde etkin olduğu bu dönemde, özellikle tarım ve tüketim mallarına dayalı bir
sanayileşme süreci iktisadi yapıya egemen olmuştur.
1960 sonrası planlı kalkınma dönemlerinde, demiryolları için öngörülen hedeflere hiçbir za-
man ulaşılamamıştır. Bu planlarda, ulaştırma alt sistemleri arasında koordinasyon sağlan-
ması hedeflense de, plan öncesi dönemin özellikleri devam ettirilerek ulaştırma alt sistem-
leri arasında koordinasyon sağlanamamış ve karayollarına yapılan yatırımlar bütün plan
dönemlerinde ağırlığını korumuştur. Bütün planlarda, sanayinin artan taşıma taleplerinin
yerinde ve zamanında karşılanabilmesi için demiryollarında yatırımlara, yeniden düzenle-
melere ve modernizasyon çalışmalarına ağırlık verilmesi öngörülmüş olmasına rağmen ha-
yata geçirilememiştir. Bu politikaların sonucu olarak, 1950-1980 yılları arasında yılda sadece
ortalama 30 km yeni hat yapılabilmiştir.
1...,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152 154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,...263
Powered by FlippingBook