Cumhuriyet ve Kazanımları - page 113

111
Cumhuriyet ve Kazanımları
CUMHURİYET VE SANAT
Atatürk şiir, edebiyat ve müzik gibi birçok sanat dalı ile
yakından ilgilenmiş, sanata ve sanatçıya büyük önem
vermiştir. Sofya Askeri Ataşesi olduğu yıllarda, çok sesli
müziği yakından tanıma fırsatı bulmuş, klasik müzik ve
operanın ülkemizde gelişimi için bazı çalışmalarda bu-
lunmuştur.
Atatürk, edebiyat, heykeltıraşlık, mimari, resim, müzik,
tiyatro ve bale gibi sanat dallarının gelişimi için çalışma-
larda bulunmuştur. Sanatçılarla yakından ilgilenen, on-
lara destek veren Atatürk’ün bu özelliği, sanat ile yakın
bir ilişki içinde olduğunun en büyük göstergesidir.
Atatürk, sanatın tarifini şu şekilde yapmıştır:
“Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu anlatım sözle olursa şiir,
ezgi ile olursa müzik, resim ile olursa ressamlık, oyma ile
olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.”
Atatürk, sanatkârlara büyük değer vermiş, onların yap-
tıkları işlerin öneminin büyüklüğünü ise şu sözlerle açık-
lamıştır:
“Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz;
hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkâr ola-
mazsınız.”
Birmilletin çağdaş bir seviyeye ulaşmasında, güzel sanat-
ların da önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Atatürk:
“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri
kopmuş demektir.” diyerek, milletlerin oluşmasında ve
ileriye gitmesinde güzel sanatların büyük etkisine dikka-
ti çekmiştir.
Mustakil Ressamlar Ve Heykeltraşlar 4 Sergisi 1931
1...,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,...263
Powered by FlippingBook