Cumhuriyet ve Kazanımları - page 108

106
Cumhuriyet ve Kazanımları
CUMHURİYET VE HUKUK
Cumhuriyetin devraldığı hukuk sisteminin özelliklerini kısaca
özetleyecek olursak, bir hukuk birliğinden ve ihtiyaçları kar-
şılayabilecek kanunların varlığından söz etmek mümkün de-
ğildir. İmparatorluk hukuku, monarşiyle özdeşleştiği için genç
cumhuriyetle bağdaşmıyordu. Bütün bu gerekçeler sonunda,
Türkiye’nin yeni bir hukuk sistemi kurması ve bunun için de Batı
hukukuna yönelmesi kaçınılmaz bir adım olmuştur. Atatürk,
Batı hukukuna yönelme ve bu sistemle ilgili kanunları almanın
zorunluluğunu dahaMilli Mücadele yıllarında dile getirmiştir.
1 Mart 1922 tarihinde, Atatürk, Meclis’in açılış konuşmasın-
da hukuka verilen öneme değinmiş ve adliyenin, bütünüyle
uygar sosyal hayatın düzeyine çıkarılması gerektiğini, bunun
için mevcut kanun ve usullerin düzeltileceğini ifade etmiştir.
Yine aynı konuşmada Mecelle’nin yetersizliği üzerinde durmuş,
hâkimlerin durumlarının düzeltileceğini ve yeni hukukçular ye-
tiştirilmesi için bir hukuk mektebinin kurulacağını açıklamıştır.
Gerçekten laik ve çağdaş esaslara dayalı bir cumhuriyet için
çağın gereklerine uygun ve toplumsal gelişmeye zemin hazır-
layan bir hukuk sisteminin kurulması bir zorunluluktur. Ancak
düşmanın henüz yurttan çıkarılmamış olması ve aynı günlerde
Büyük Taarruz için hazırlıkların devam etmesi nedeniyle o dö-
nemde hukukla ilgili ciddi bir düzenlemeye gidilememiştir.
Yeni hukuk sisteminin kurulmasıyla ilgili ilk ciddi adım, 1925
yılında Ankara’da “Hukuk Mektebi”nin açılmasıyla atılmıştır.
Atatürk, okulun açılışında yaptığı konuşmada yeni kanunlara
duyulan ihtiyaca bir kez daha değinmiş ve bu kurumun yeni
hukuk nesli yetiştirmek için açıldığını ifade etmiştir. Ama asıl
ciddi adımların atıldığı yıl, 1926 yılıdır. Bu yıl içerisinde Batı’dan
alınan kanunlarla Türk hukuk sistemi yepyeni bir çevreye gir-
miştir. “Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret
Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu, Ceza Muhake-
meleri Usulü Kanunu” yapılan yeni düzenlemeye örnektir.
İstanbul Hukuk Fakültesi’nde
1...,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,...263
Powered by FlippingBook