Açılış Konuşması - 2014/2015 - page 9

9
termektedir ki bunlar arasında en üst konumdaki 200 üniversitenin
bazı dikkati çeken özellikleri vardır :
1
• İlk olarak bu üniversiteler bilimsel araştırmaya ağırlık veren kurumlar-
dır. Hepsinin hem yıllık bütçeleri ve hem de araştırma bütçeleri dikkate
değer ölçüde yüksektir. Yıllık bütçeleri ABD’deki örneklerinde 2 milyar
doların üstündedir.
• Öğrenci sayıları 25.000 civarındadır. Bu rakam araştırma faaliyetlerine
kıyasla eğitimyükünün oldukça hafif kaldığının bir göstergesidir.
Kuşkusuz üniversitelerin salt
araştırma faaliyetleriyle ilgili
ölçütlere göre sıralanması tar-
tışmaya açıktır. Üniversitelerin
yerel ve bölgesel etkilerinin de
dikkate alınması gerekli ölçüt-
lerdendir. Bu tür sıralamaların
sosyal ve beşeri bilimleri nis-
peten daha az hesaba kattığı,
hatta ihmal ettiği de bilinmek-
tedir. Ayrıca ülkelerin üniver-
sitelerden talepleri her yerde
aynı değildir. Gelecekte üni-
versitelerin bu yönleriyle ilgili
ölçütlerin de dikkate alınması
mümkündür. Ancak bu günkü
Yeni Edebiyat (4.484m
2
) - İletişim (8.635m
2
) Fakültesi
Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü (11.600m
2
)
Tekstil Araştırmaları Binası
(1.200m
2
)
1
RankingsandAccountability inHigherEducation:
Uses andMisuses, Edited by P.T. M. Marope, P. J.Wells and E. Hazelkorn, Unesco Publishing, 2013
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...29
Powered by FlippingBook