Açılış Konuşması - 2014/2015 - page 22

22
öğrenme - öğretme ilkesini benimsemesini de ilke edinmiştir. Üniversite yönetimi olarak, öğrencilerin sorunlarını ve
ihtiyaçlarını yakından izlemeye önem vermekteyiz. Bu konuda öğrencilerin kendi seçtikleri temsilcileri vasıtasıyla
yönetime her an ulaşma kanalları kurulmuş, ilgili konularda kurullara katılımları sağlanmış ve bu sistemetkin bir şe-
kilde işler halegetirilmiştir. Bu sayedeöğrenci sorunlarınınyönetimeulaştırılması veortak çözümler aranmasımüm-
kün olmaktadır. Öte yandan öğrencilerimizin çeşitli sorunlarını ve üniversitemize ilişkin görüşlerini belirli aralıklarla
anketler yoluyla soruyor ve onları dikkate alıyoruz. Merak etmeyiniz, genel olarak öğrencilerimizin üniversitemiz ve
bölümlerindenmemnuniyet düzeylerinin yüksek olduğunu gözlüyor ve bundan da kıvanç duyuyoruz.
Ege Üniversitesinin Topluma Armağanı Yeni Mezunlarımız,
Ege Üniversitesinde kazandığınız formasyon ve değerler ile başladığınız hayatta başarılar diliyorum. İş dünyasında
kendi formasyonlarınıza ve ideallerinize uygun işler bulmanızı ümit ederim. Artık üniversitenin gelişme ve yetiş-
menizi amaç edinen nispeten özgür ortamından çıkarak yaşamın göreceli zorluklarla dolu engebeli yollarına giri-
yorsunuz. Unutmayınız ki, üniversitenin öncelikleri, yaşamın ve insanların öncelikleriyle her zaman çakışmıyor. Üni-
versitenin öncelikleri, öğrencilerin kendi branşlarındaki formasyonu hakkıyla kazanmaları, evrensel ölçekte geçerli
bilgi edinmeleri, akademik dünyanın ve bilimin değerleriyle yaklaşımlarını benimsemeleridir. Ama bunlar herkes
için her zaman yaşamın öncelikleri olmamaktadır. Şunu daima hatırda tutunuz ki, ideal ile gerçek arasında daima
bir fark olacaktır. İdeal ile gerçek arasındaki farkı olabildiğince azaltmanın kolay olmadığını, çok çalışmak zorunda
olduğumuzu bilmeliyiz.
İnanıyorum ki, hocalarınızın verdiği emek ve kendi çabalarınız sonucu hak ettiğiniz formasyonu kazandınız. Eği-
timden sağlığa, sanayiden ticarete, tarımdan inşaata, adaletten kamu yönetimine, kültürden sanat ve spora kadar
çok çeşitli sektörler, sizlerin hizmetinizi ve katkılarınızı bekliyor. Sizden beklenenleri bir Ege Üniversiteli olarak en iyi
şekilde yerine getireceğiniz inancıyla, hepinize başarı, sağlık vemutluluklar diliyorum.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29
Powered by FlippingBook