Açılış Konuşması - 2014/2015 - page 20

20
Akademisyenlerin sayıca ve akademik yükseliş bakımından hızlı bir
şekilde artışı sonuç olarak akademisyen yaş ortalamasının artmasını
doğurmuş ve akademisyen topluluğunun dikkati çeken bir ölçüde
yaşlandığı görülmüştür. Yaklaşık bir hesapla 35 ve daha az yaştaki aka-
demisyenlerin oranı OECD ülkelerinde % 10 civarındadır. Buna karşılık
özellikle bazı Avrupa ülkelerinde profesörlüğe yükselişin uzun bir dö-
neme yayılması, genç araştırmacıların ülke dışına çıkması gibi olumsuz
bir sonuç doğurmuştur. Gençler eskisine oranla daha hızla yükselmek-
le birlikte, bu süreci uzun bulmaları nedeniyle görece bir yoksunluk
duygusuna kapılmaktadır
Akademisyenlerin ücretlerinin diğermesleklere kıyasla daha az artışı, pek
çok ülkede akademisyenliğin çekiciliğini olumsuz yönde etkilemiştir. Ül-
keler arasındaki ücret farkları genç akademisyenleri yeni görev arayışları-
na sevk ederkenmesleğin stabilitesini azaltmıştır.
Akademisyenler arası formasyon ve kalite farkları pek çok ülkeyi akade-
misyenlerin değerlendirilmesi pratiklerine sevk etmiştir. Bu ülkelerde her
akademisyeninperiyodikolarakdeğerlendirilmesini öngörenkurallar be-
lirlenmiş ve değerlendirme kurumları tesis edilmiştir.
Merkezi Ameliyathaneler Cerrahi Bloğu (40.000m
2
)
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29
Powered by FlippingBook