Açılış Konuşması - 2014/2015 - page 18

18
Değerli Konuklar
Üniversite sadece bilgi ve teknoloji üretme merkezi değildir. Üniversiteler ister istemez içinde bulundukları toplu-
ma hizmet götürmekle de yükümlüdür. Üniversitelerin bu özelliği Türkiye gibi kalkınmakta olan ülkelerde daha da
önemkazanmaktadır.
Ege Üniversitesi bunun bilincinde olarak eğitimden sağlığa, yerel yönetimlerden kamu düzenine, sanayiden sosyal
güvenliğe, adaletten toplumve aile yaşamına kadar pek çok alanda topluma hizmet götürmektedir.
Öte yandan her yıl binlerce öğrencinin katılımıyla sürdürülen sosyal sorumluluk projeleri de Ege Üniversitesi öğren-
cileri için topluma hizmet etmenin önemli bir kanalını oluşturmaktadır. Üniversitemiz öğrencilerine öncelikle her-
kesin her şeyden sorumlu olduğunu, kimsenin kendini kenara çekip diğerlerini eleştirme lüksüne sahip olmadığı
bilincini kazandırmaya çalışmaktadır. Nitekimdaha önceki yıllarda da olduğu gibi 2013-2014 yılında yaklaşık 8.000
öğrencimiz
ToplumaHizmet Uygulamaları Dersi
kapsamında sosyal sorumluluk projeleri üretmiş ve girişimlerde
bulunmuştur. Öğrencilerimiz kendi oluşturdukları ekipler halinde çevre ve ekolojik denge, yoksulluk ve adaletsizlik,
çocuk suçluluğu ve alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, kreşler ve huzur evleri, eğitim ve gelir eşitsizliği gibi alanlarda
sorumluluk almaktadır. Bu derslerin amacı, öğrencilerimizin sos-
yal sorumluluk bilincini geliştirmek, duyarlılıklarını artırmak, soru-
larına cevaplar arayarak ekip çalışması alışkanlığı
kazanmalarını ve dene-
yimlerini gelecekte top-
lumyararına kullanmaları-
nı sağlamaktır. Dayanışma
duygularının giderek zayıf-
ladığı, bireyciliğin giderek
İzmir Kent Koleji Mesleki EğitimKursu Protokolü
Ekim2014
Toplum için Teknik Eğitimve Kadın İstihdamının
Desteklenmesi Protokolü - Eylül 2014
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...29
Powered by FlippingBook