Açılış Konuşması - 2014/2015 - page 16

16
İdeEGE-TGB
’nin ilk proje çağrısı 17 Eylül - 17 Ekim 2014 tarihleri arasında açıl-
mıştır. İlk etapta toplam 17 firmanın kabul edilebileceği 450 m
2
’lik bir alanda
“4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu”nun tanımlarına uygun nite-
likte olan projeler değerlendirilerek belirlenecektir.
Tümöğretimelemanlarımızı, girişimcilerimizi ve sanayicilerimizi, yaratıcı ve
yenilikçi projeleri ile İzmir’in ve ülkemizin teknoloji düzeyini yükseltmek için
İzmir’in Değişen Ekosistemine katkıda bulunmaya davet ediyorum.
Değerli Meslektaşlarım
Günümüzde ülkelerarası işbirliği ve etkileşimin artmasıyla birlikte küresel yük-
sek öğretimden söz edilmektedir. Tanımı gereği küresel yüksek öğretim, ulusal
sistemlerden daha açıktır ve büyük bir yenilik, işbirliği ve iş alanı imkânı sağla-
maktadır. Pek çok üniversite, dünyayı bir satranç tahtası olarak alıp bu tahta üze-
rindeki konumlarını iyileştirmeye çalışmakta, ama aynı zamanda hem kurumsal
kimliklerini ve hemde ilkmisyonlarını korumaya çaba harcamaktadır. Ortak ulu-
sal bir proje temeline oturmuş vebu kültürledonatılmış olarak dünyayla bağlan-
tılı bir şekilde çalışmak bugün her zamankinden daha çok önem taşımaktadır.
Ancak ülkemizde olduğu gibi, pek çok ülkede üniversitelerin yasal statülerinin ve işleyiş kurallarının farklılığı; daha
somut bir deyişle kamu, vakıf ve/veya özel sektör üniversitelerinin koşullarının ve amaçlarının benzer olmaması
ulusal ve evrensel kriterlerin dikkate alındığı ortak bir yüksek öğretimpolitikasının belirlenmesini ve yürütülmesini
neredeyse imkânsız kılmaktadır.
Günümüzde kamu üniversiteleri az ya da çok oranda bir kriz içinde bulunmaktadır:
• Esasen tümdünyada yüksek öğretimkamu otoritesinin işi olmakla birlikte, özellikle kamu araştırma üniversiteleri,
özel araştırma üniversiteleri karşısında zemin kaybediyor. Finansman güçlükleri içinde bulunuyor.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...29
Powered by FlippingBook