Açılış Konuşması - 2014/2015 - page 15

15
Çalışma ilkeleri, Ege Bölgesi’ndeki diğer oluşumlarla si-
nerji içinde:
“Birbirini tamamlayarak rekabet öncesi işbirliği gerçek-
leştirecek firmaların dâhil olduğu, üniversitenin araştır-
ma deneyiminin, sanayi ile birleştirildiği sürdürülebilir
Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi içerisinde, yaşam bilim-
leri ağırlıklı olmak üzere akademik ve endüstriyel giri-
şimciliği destekleyerek, bölgesel ve ulusal düzlemde en
yüksek katma değeri yaratma” vizyonu ile çalışacak bir
yapıda kurgulanmaktadır.
Ege Üniversitesi’nin sahip olduğu akademik ve teknik
alt yapı ve zenginliklerinin oluşturduğu “Ege Üniversi-
tesi İnovasyon Ekosistemi”ne, Ar-Ge niteliği taşıyan ye-
nilikçi projeleriyle katma değer sağlayacak, iş planları
kurgulanmış ve ticarileşme potansiyeli olan firmaların
katılımı hedeflenmektedir.“
İ
zmir’in
d
eğişen
e
kosistemi”
ideali ve
ideEGE-TGB
adı ile başta Yaşam Bilimleri ala-
nı olmak üzere farklı sektörlerde yüksek katma değerli
ürünlerin üretilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarına
ortamyaratması öngörülmektedir.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...29
Powered by FlippingBook