Açılış Konuşması - 2014/2015 - page 13

13
retimin küreselleşme eğilimine işaret etmektedir. Hemen her ülke küreselleşmenin baskısı altında yeni nitel ve nicel
değerlendirmemekanizmaları aramaktadır.
Küreselleşme hemkarşı olanların ve hemde olmayanların gözünde, dünya ülkelerinin giderek daha yoğun ve daha
derin bir şekilde karşılıklı bağımlılık içine girmesini ifade etmekte ve yükseköğretim sistemlerini, politikalarını ve
kurumlarını dönüştürmektedir. Uluslararası ilişkiler yükseköğretimde 30 yıl önce bir kaygı teşkil etmezken günü-
müzde yükseköğretimkurumlarının günlük işleyişine nüfuz etmektedir.
Erasmus, Bologna, Leonardo da Vinci ve benzeri mekanizmalar vasıtasıyla sınırlar üstü yükseköğretimin kapısı ara-
lanmaktadır. Ege Üniversitesi bu gelişmelerin dışında kalmamıştır. 2013 yılında 3.kez Avrupa Birliği Komisyonu ta-
rafından
Diploma Eki Etiketi
ile ödüllendirilmiştir. 2011 yılında yine aynı komisyon tarafından Avrupa genelinde
toplam40 üniversite ile birlikte 3 yıllık dönem için
AKTS (ECTS)
Etiketi Ödülünü almıştır.
Ege Üniversitesi 2004’ yılından bu güne kadar
Erasmus Öğrenci Değişim Programı
nı gerçekleştirmiştir. 10 yıllık
süreçte toplam 3.800 değişim öğrencisi ile birincilik unvanına sahip olmuş bir üniversitedir. Bu yıl kullanacağı Eras-
mus bütçesi 1.644.250.- Eurodur. 26AvrupaÜlkesinde400üniversite ilebuöğrenimhareketliliğini gerçekleştirmek-
tedir. Ayrıca, dünyada 73 üniversite ile ikili işbirliği protokolü ve çift diploma programı vardır.
2012 - 2013 döneminde AB Bakanlığı tarafından açıklanan sonuçlara göre Ege Üniversitesi, Türkiye’de en çok öğ-
renciyi yurt dışına gönderen üniversite olmuştur (Bu seneki rakamlar henüz açıklanmamıştır).
Uzmanlara göre
2
araştırma ve eğitim, yeni dünyanın oluşumunda anahtar bir rol oynamaktadır; zira eğitimve araş-
tırma bilgileri, teknoloji transferini, sınırlar ötesi işbirliğini ve toplulukların işleyişini etkilemektedir. Yüksek öğretim
kurumları küreselleşmenin hemkonusu, hemde aktörleri arasında yer almaktadır. Araştırma üniversiteleri dünyaya
açık metropollerle sıkı bir ilişki içinde bulunmaktadır. Bu metropoller aynı zamanda yüksek öğretime katılım oranı-
nın yüksek olduğu yerlerdir. Bu katılım küresel ekonomiden uzak ülke ve bölgelerde düşük kalmaktadır; ülkelerin
rekabet düzeyi ve dünya ölçeğinde rekabet performansları arttıkça katılımda artmaktadır.
2
Simon Marginson et Marijk van der Wende, “The new global landscape of nations and institutions”, in Higher Education to 2030, Volume 2, Globalisation , Centre for
EducationalResearchand Innovation,OECD,2009,pp.17-62
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...29
Powered by FlippingBook